311/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

311

ZÁKON
ze dne 13. června 2002,

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,


a o změně některých dalších zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o obecní policii

 

Čl. I


        Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č.  163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 odstavec 1 zní:

 

        "(1)  Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.".

 

        2.  V § 1 odst. 2 se na konci věty doplňují tato slova: "a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon".

 

        3.  V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

 

        "(6)  Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obecní policii
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU