309/2002 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2003 Sb. s účinností od 28. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

309

ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců
ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
ve správních úřadech (služební zákon)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. I


        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto:

        1. V § 80 odst. 4 větě druhé se slova "jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 43a) "jmenuje a odvolává na návrh ministra zdravotnictví ze státních zaměstnanců zástupce generálního ředitele státní služby43a)

_______________________________
      43a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

        2. V § 80 odst. 4 se věta třetí nahrazuje touto větou: "Bude-li jmenován zástupce hlavního hygienika České republiky, řídí se jeho jmenování a odvolání služebním zákonem.43a)".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna celního zákona
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o telekomunikacích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna plemenářského zákona
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna správního řádu
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o cestovních náhradách
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. XLIX  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o střelných zbraních
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna energetického zákona
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. LV  
Zavřít
MENU