308/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 12. července 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

308

ZÁKON
ze dne 13. června 2002,
kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Komisi
pro cenné papíry a o změně a doplnění
dalších zákonů

 

Čl. I


        Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se mění takto:

 

        1.  V části první se označení dílů včetně jejich nadpisů zrušuje.

 

        2.  V § 1 se za slovo "stanovit" vkládá slovo "některá".

 

        3.  V § 2 odstavec 2 zní:

 

        "(2)  Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních instrumentů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti.".

 

        4.  V § 3 odst.  2 se na konci písmena b) doplňují slova "a zahraničními úřady, které vykonávají dozor nad kapitálovým trhem,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o burze cenných papírů
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o investičních fondech a investičních společnostech
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 151/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o platu
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU