290/2002 Sb.Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

290

ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky,
ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů

        

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PŘECHOD NĚKTERÝCH DALŠÍCH VĚCÍ,
PRÁV A ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
NA KRAJE A OBCE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY
A SPORTU A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY

        

        § 1


        (1)  Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví České republiky (dále jen "stát") do vlastnictví krajů věci, se kterými k 31. prosinci 2002 (dále jen "rozhodný den") byly příslušné hospodařit1) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady (dále jen "zřizovatel"), pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

 

        (2)  Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí

a)   práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘECHOD NĚKTERÝCH DALŠÍCH VĚCÍ, PRÁV A ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA KRAJE A OBCE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Přechod některých zřizovatelských a zakladatelských funkcí
§ 10  
§ 11 - Přechod majetku do správy Pozemkového fondu České republiky
§ 12 - Přechod majetku do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
§ 13 - Příslušnost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky hospodařit s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území
§ 14  
§ 15  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU