289/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Částka: 105 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 514/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

289

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. května 2002,
kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů
do Informačního systému o platech

        Vláda nařizuje podle § 23 odst.  1 písm.  i) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení stanoví rozsah údajů a způsob jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.

        (2)  Okruh zaměstnavatelů, kteří postupují podle tohoto nařízení, a okruh zaměstnanců, za které tito zaměstnavatelé poskytují údaje do Informačního systému o platech, stanoví zákon.1)

 

§ 2

Rozsah poskytovaných údajů

        (1)  Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

        (2)  Zaměstnavatel, který plní úkoly zpravodajských služeb,2) poskytuje údaje o zaměstnanci, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu,3) v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah poskytovaných údajů
§ 3 - Způsob poskytování údajů
§ 4 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5  
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1
Příloha č. 2 - Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1
Příloha č. 3 - Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2
Zavřít
MENU