285/2002 Sb.Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. září 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

285

 

ZÁKON

ze dne 30. května 2002

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

DAROVÁNÍ, ODBĚRY A TRANSPLANTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie21) a stanoví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů (dále jen „orgán“) určených k transplantaci do lidského těla za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, a to při jejich darování, vyšetřování, charakterizaci, odběru, konzervaci, převozu a transplantaci.

 

        (2)  Tento zákon dále upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání, buněk a orgánů prováděných výhradně za účelem poskytování zdravotních služeb1). Jde-li o jakost a bezpečnost tkání a buněk, postupuje se podle zákona upravujícího lidské tkáně a buňky7a).

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   orgánem samostatná a životaschopná část lidského těla tvořená strukturovaným uspořádáním různých tkání, která má zachovánu svoji strukturu, cévní zásobení a schopnost vykonávat fyziologické funkce s významnou mírou autonomie; za orgán se rovněž považuje část orgánu, má-li v lidském těle sloužit stejnému účelu jako celý orgán, při zachování požadavků na strukturu a cévní zásobení,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DAROVÁNÍ, ODBĚRY A TRANSPLANTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - ODBĚR TKÁNÍ A ORGÁNŮ
Díl 1 - Odběr tkání a orgánů od žijících dárců
§ 3  
§ 4 - Ochrana nezletilých osob, osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a osob, které s ohledem na svůj momentální zdravotní stav nejsou schopny zvážit veškeré důsledky provedení odběru obnovitelné tkáně pro vlastní zdraví
§ 5 - Etická komise
§ 6 - Posouzení zdravotní způsobilosti žijícího dárce
§ 7 - Úplné poučení a souhlas
§ 8 - Podmínění odběru od žijícího dárce
§ 9 - Transplantace tkání nebo orgánů odebraných z jiného důvodu než za účelem transplantace
Díl 2 - Odběr od zemřelých dárců
§ 10 - Přípustnost odběru od zemřelého dárce a náležitosti zjištění smrti
§ 11 - Nepřípustnost odběru od zemřelého dárce
§ 12 - Odebrané tkáně a orgány
§ 13 - Pitvy
§ 14 - Úcta k lidskému tělu
Díl 3 - Sdělení předpokládaného odběru osobě blízké a nesouhlas s posmrtným odběrem
§ 15  
§ 16  
HLAVA III - PŘÍJEMCE
§ 17  
HLAVA IV - NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ REGISTRY SOUVISEJÍCÍ S TRANSPLANTACEMI
§ 18  
HLAVA V - POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOUVISLOSTI S DAROVÁNÍM A TRANSPLANTACEMI TKÁNÍ A ORGÁNŮ
§ 19 - Poskytování informací o zdravotním stavu dárce a příjemce
§ 20 - Respektování anonymity mezi dárci a příjemci a informační povinnost zdravotnických zařízení
§ 21 - Zdravotnická zařízení provádějící odběry a transplantace
§ 22 - Transplantační centrum
§ 23 - Tkáňová banka
§ 24 - Středisko pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk
§ 25 - Koordinační středisko transplantací
HLAVA VI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 26  
HLAVA VII - JINÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S DAROVÁNÍM, ODBĚREM A TRANSPLANTACEMI
§ 27 - Zajišťování informací pro veřejnost
§ 28 - Zákaz finančního prospěchu nebo jiných výhod a obchodování s tkáněmi a orgány
HLAVA VIII - POKUTY
§ 29  
§ 30  
HLAVA IX - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31  
§ 32  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 33  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 35  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 36  
§ 67d - Registry
§ 77b  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 37  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
§ 38  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Příloha č. 1 - Protokol o zjištění smrti
Příloha č. 2 - Zjišťování smrti v případech prokazování smrti mozku
Zavřít
MENU