285/2002 Sb.Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. září 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 228/2005 Sb. s účinností od 16. června 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

285

ZÁKON
ze dne 30. května 2002
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

DAROVÁNÍ, ODBĚRY
A TRANSPLANTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů lidského původu prováděných výhradně za účelem poskytování léčebné péče.1)

 

§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   orgány části lidského těla tvořené strukturovaným uspořádáním tkání, které organismus neumí nahradit, pokud jsou z těla zcela odstraněny,

b)   tkáněmi a buňkami stavební součásti lidského těla včetně pozůstatků získaných při chirurgických operacích, dále krvetvorné buňky získané z kostní dřeně, z periferní a pupečníkové krve, s výjimkou orgánů, krve a jejích složek,2) pohlavních buněk, embryonálních a fetálních tkání a orgánů, vlasů, nehtů, placenty a odpadových produktů tělního metabolismu (dále jen "tkáň"),

c)    možným dárcem pacient, u něhož se s ohledem na jeho zdravotní stav předpokládá smrt a možnost odběru tkáně nebo orgánu, nebo tělo zemřelé osoby, u níž byla prokázána smrt a u níž se předpokládá možnost odběru tkáně nebo orgánu,

d)   dárcem osoba nebo tělo zemřelé osoby, které je proveden odběr tkáně nebo orgánu za účelem transplantace,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DAROVÁNÍ, ODBĚRY A TRANSPLANTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - ODBĚR TKÁNÍ A ORGÁNŮ
Díl 1 - Odběr tkání a orgánů od žijících dárců
§ 3  
§ 4 - Ochrana nezletilých osob, osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a osob, které s ohledem na svůj momentální zdravotní stav nejsou schopny zvážit veškeré důsledky provedení odběru obnovitelné tkáně pro vlastní zdraví
§ 5 - Etická komise
§ 6 - Posouzení zdravotní způsobilosti žijícího dárce
§ 7 - Úplné poučení a souhlas
§ 8 - Podmínění odběru od žijícího dárce
§ 9 - Transplantace tkání nebo orgánů odebraných z jiného důvodu než za účelem transplantace
Díl 2 - Odběr od zemřelých dárců
§ 10 - Přípustnost odběru od zemřelého dárce a náležitosti zjištění smrti
§ 11 - Nepřípustnost odběru od zemřelého dárce
§ 12 - Odebrané tkáně a orgány
§ 13 - Pitvy
§ 14 - Úcta k lidskému tělu
Díl 3 - Sdělení předpokládaného odběru osobě blízké a nesouhlas s posmrtným odběrem
§ 15  
§ 16  
HLAVA III - PŘÍJEMCE
§ 17  
HLAVA IV - NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ REGISTRY SOUVISEJÍCÍ S TRANSPLANTACEMI
§ 18  
HLAVA V - POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOUVISLOSTI S DAROVÁNÍM A TRANSPLANTACEMI TKÁNÍ A ORGÁNŮ
§ 19 - Poskytování informací o zdravotním stavu dárce a příjemce
§ 20 - Respektování anonymity mezi dárci a příjemci a informační povinnost zdravotnických zařízení
§ 21 - Zdravotnická zařízení provádějící odběry a transplantace
§ 22 - Transplantační centrum
§ 23 - Tkáňová banka
§ 24 - Středisko pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk
§ 25 - Koordinační středisko transplantací
HLAVA VI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 26  
HLAVA VII - JINÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S DAROVÁNÍM, ODBĚREM A TRANSPLANTACEMI
§ 27 - Zajišťování informací pro veřejnost
§ 28 - Zákaz finančního prospěchu nebo jiných výhod a obchodování s tkáněmi a orgány
HLAVA VIII - POKUTY
§ 29  
§ 30  
HLAVA IX - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31  
§ 32  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 33  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 35  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 36  
§ 67d - Registry
§ 77b  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 37  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
§ 38  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Příloha č. 1 - Protokol o zjištění smrti
Příloha č. 2 - Zjišťování smrti v případech prokazování smrti mozku
Zavřít
MENU