281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. května 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

281

 

ZÁKON
ze dne 30. května 2002
o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
a o změně živnostenského zákona

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZÁKAZEM BAKTERIOLOGICKÝCH (BIOLOGICKÝCH) A TOXINOVÝCH ZBRANÍ

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   práva a povinnosti fyzických a právnických osob související se zákazem vývoje, výroby, hromadění a použití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničením, s nakládáním se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny, které mohou být zneužity k porušení zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, a

b)   výkon státní správy v této oblasti.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   biologickým agens mikroorganismus, a to bakterie, virus nebo houba, v přírodním nebo modifikovaném stavu, ve formě izolované živé kultury nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen touto kulturou,

b)   toxinem toxická chemická látka vzniklá metabolickými pochody organismů, přírodní nebo modifikovaná, nebo taková látka chemicky syntetizovaná, která může způsobit smrt, nemoc nebo jinak ublížit lidem, zvířatům nebo rostlinám; toxinem není tato chemická látka, je-li přítomna v diagnostickém vzorku nebo jako přirozený kontaminant v jiném materiálu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZÁKAZEM BAKTERIOLOGICKÝCH (BIOLOGICKÝCH) A TOXINOVÝCH ZBRANÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Státní správa v oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
HLAVA II - ZÁKAZ BAKTERIOLOGICKÝCH (BIOLOGICKÝCH) A TOXINOVÝCH ZBRANÍ A ZAŘÍZENÍ NA JEJICH VÝROBU
§ 4  
§ 5  
HLAVA III - POUŽÍVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENS A TOXINŮ
§ 6 - Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
§ 7 - Podmínky pro vydání povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
§ 8 - Bezúhonnost
§ 9 - Odborná způsobilost
§ 10 - Žádost o udělení povolení
§ 11 - Rozhodnutí o vydání povolení
§ 12 - Změna podmínek, změna, zrušení a zánik povolení
§ 13 - Povinnosti držitelů povolení
§ 14 - Vývoz a dovoz vysoce rizikových biologických agens a toxinů
§ 15 - Tranzit vysoce rizikových biologických agens a toxinů
§ 16 - Evidence a deklarace vysoce rizikových biologických agens a toxinů
HLAVA IV - POUŽÍVÁNÍ RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENS A TOXINŮ
§ 17 - Rizikové biologické agens a toxiny
HLAVA V - VÝKON DOZORU NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
§ 18 - Dozor
§ 19 - Součinnost s ministerstvy a jinými správními úřady
§ 20 - Opatření k nápravě
§ 21 - Pokuty a jejich ukládání a jiné sankce
HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 22  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU