218/2002 Sb.Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 234/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 6. listopadu 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 457/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

218

ZÁKON
ze dne 26. dubna 2002
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI

 

§ 1


        Tento zákon upravuje právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti (dále jen "státní zaměstnanec"), organizační věci státní služby (dále jen "služba"), přípravu fyzických osob na službu, služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadech,1) odměňování těchto osob, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,2) řízení ve věcech služby, odměňování ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců.

 

§ 2


        (1)  Tento zákon se nevztahuje na členy vlády a členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Oprávnění členů vlády podle tohoto zákona jsou uvedena v § 9 odst.  5, § 10 odst.  3, § 12 odst.  3 a 4, § 16 odst.  2, § 53 odst.  4, § 68 odst.  1 až 4,
§ 172, § 173, § 174 odst.  4, § 181, § 190 a § 196 odst.  4.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl 1 - Správní úřad a služební úřad
§ 3  
§ 4  
Díl 2 - Obor služby
§ 5  
Díl 3 - Státní zaměstnanci
§ 6  
§ 7 - Předepsané vzdělání a služební označení státních zaměstnanců
§ 8 - Služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě
§ 9 - Představení, služební orgány, služební označení a předepsané vzdělání
Díl 4 - Služební předpisy
§ 10  
HLAVA III - ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
§ 11 - Generální ředitelství státní služby a generální ředitel
§ 12 - Personální ředitel
§ 13 - Personální útvar
HLAVA IV - SYSTEMIZACE
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST DRUHÁ - PŘÍPRAVA NA SLUŽBU
HLAVA I - PŘEDPOKLADY K PŘIJETÍ PRO PŘÍPRAVU NA SLUŽBU
§ 17  
HLAVA II - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K PŘÍPRAVĚ NA SLUŽBU
§ 18  
§ 19  
HLAVA III - VÝJIMKY Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K PŘÍPRAVĚ NA SLUŽBU
§ 20  
HLAVA IV - PRŮBĚH PŘÍPRAVY NA SLUŽBU
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA V - UKONČENÍ PŘÍPRAVY NA SLUŽBU
§ 24  
§ 25  
§ 26  
HLAVA VI - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘÍPRAVĚ NA SLUŽBU
§ 27  
ČÁST TŘETÍ - SLUŽEBNÍ POMĚR
HLAVA I - SLUŽEBNÍ POMĚR A DRUHY SLUŽBY
§ 28  
§ 29  
HLAVA II - PŘEDPOKLADY KE JMENOVÁNÍ DO SLUŽBY, PŘEKÁŽKY JMENOVÁNÍ DO SLUŽBY A VÝKONU SLUŽBY, JMENOVÁNÍ DO SLUŽBY, SLUŽEBNÍ SLIB A VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Díl 1 - Předpoklady ke jmenování do služby a jejich plnění po dobu služby
§ 30  
Díl 2 - Jmenování do služby, služební slib a vznik služebního poměru
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
Díl 3 - Překážky jmenování do služby a výkonu služby
§ 35  
HLAVA III - ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE VE SLUŽBĚ S OHLEDEM NA PŘÍBUZENSKÉ A JINÉ PODOBNÉ VZTAHY
§ 36  
HLAVA IV - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Díl 1 - Druhy změn služby
§ 37  
§ 38 - Služební cesta
§ 39 - Přeložení
§ 40 - Zproštění služby pro sdělení obvinění z trestného činu
§ 41 - Přerušení služby z důvodu vazby
§ 42 - Jmenování na služební místo představeného a odvolání z tohoto místa
§ 43 - Převedení na jiné služební místo
§ 44 - Zařazení mimo službu z organizačních důvodů
§ 45 - Zařazení mimo službu z důvodu mateřské dovolené a rodičovské dovolené
§ 46 - Zařazení mimo službu pro výkon funkce v odborovém orgánu
§ 47 - Zastupování
§ 48 - Zařazení mimo službu pro pozastavení služby
§ 49 - Vyslání ke službě do zahraničí a zařazení po ukončení služby v zahraničí
§ 50 - Zkrácení délky doby výkonu služby po vzniku služebního poměru
Díl 2 - Společná ustanovení o změnách služby
§ 51  
§ 52  
§ 53  
HLAVA V - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 54  
Díl 1 - Skončení služebního poměru služebním orgánem
§ 55  
Díl 2 - Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance
§ 56  
Díl 3 - Skončení služebního poměru ze zákona
§ 57  
Díl 4 - Rozhodnutí o skončení služebního poměru
§ 58  
HLAVA VI - SLUŽEBNÍ POSUDEK, POTVRZENÍ O SLUŽBĚ A NEPLATNÉ SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 59  
§ 60  
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI, ZÁKLADNÍ PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A ODMĚNY ZA PŘÍKLADNOU SLUŽBU
HLAVA I - POVINNOSTI, ZÁKLADNÍ PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Díl 1 - Povinnosti státních zaměstnanců
§ 61  
§ 62  
Díl 2 - Základní práva státních zaměstnanců
§ 63  
Díl 3 - Omezení některých práv státních zaměstnanců
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
HLAVA II - PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY
§ 68  
HLAVA III - ODMĚNY ZA PŘÍKLADNOU SLUŽBU
§ 69  
ČÁST PÁTÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST
HLAVA I - SLUŽEBNÍ KÁZEŇ
§ 70  
HLAVA II - KÁRNÉ PROVINĚNÍ, KÁRNÉ OPATŘENÍ A ZÁNIK KÁRNÉ ODPOVĚDNOSTI
§ 71  
§ 72  
§ 73  
HLAVA III - VÝKON KÁRNÉ PRAVOMOCI
§ 74  
§ 75  
§ 76  
HLAVA IV - ZAHÁJENÍ KÁRNÉHO ŘÍZENÍ
§ 77  
§ 78  
HLAVA V - ZAHLAZENÍ KÁRNÉHO OPATŘENÍ
§ 79  
ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY
HLAVA I - ZÁKAZ DISKRIMINACE VE SLUŽEBNÍM POMĚRU
§ 80  
HLAVA II - DOBA VÝKONU SLUŽBY A DOBA ODPOČINKU
Díl 1 - Doba výkonu služby a přestávky ve službě
§ 81  
Díl 2 - Služební pohotovost
§ 82  
Díl 3 - Služba přesčas a služba v noční době
§ 83  
Díl 4 - Dovolená
§ 84  
HLAVA III - SLUŽEBNÍ VOLNO
Díl 1 - Překážky na straně státního zaměstnance
§ 85  
Díl 2 - Překážky na straně služebního úřadu
§ 86  
HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
§ 87  
§ 88  
HLAVA V - INSTITUT STÁTNÍ SPRÁVY
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
HLAVA VI - NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÉ STÁTNÍM ZAMĚSTNANCŮM V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SLUŽBY
§ 95  
HLAVA VII - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 96  
HLAVA VIII - VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO VÝKON SLUŽBY A ZABEZPEČENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Díl 1 - Vytváření podmínek pro výkon služby
§ 97  
Díl 2 - Zabezpečení státních zaměstnanců
§ 98  
HLAVA IX - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY STÁTNÍCH ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH STÁTNÍCH ZAMĚSTNANKYŇ A STÁTNÍCH ZAMĚSTNANKYŇ - MATEK, MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A PŘESTÁVKY KE KOJENÍ
Díl 1 - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň
§ 99  
Díl 2 - Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň - matek
§ 100  
§ 101  
Díl 3 - Mateřská dovolená a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení
§ 102  
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
HLAVA I - PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM
§ 103  
HLAVA II - ODPOVĚDNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU
§ 104  
HLAVA III - ODPOVĚDNOST SLUŽEBNÍHO ÚŘADU ZA ŠKODU
§ 105  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VE SLUŽBĚ NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU
§ 106  
§ 107  
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
§ 108  
ČÁST OSMÁ - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 109  
§ 110  
HLAVA II - PLAT PŘI DOČASNÉ NESCHOPNOSTI K VÝKONU SLUŽBY
§ 111  
HLAVA III - PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
ČÁST DEVÁTÁ - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ SE STÁTNÍMI ZAMĚSTNANCI V ZÁLEŽITOSTECH VÝKONU SLUŽBY A PODMÍNEK JEJÍHO VÝKONU, OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGÁNŮ, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY A JEJICH OPRÁVNĚNÍ
HLAVA I - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ SE STÁTNÍMI ZAMĚSTNANCI V ZÁLEŽITOSTECH VÝKONU SLUŽBY A PODMÍNEK JEJÍHO VÝKONU
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 122  
Díl 2 - Informování státních zaměstnanců
§ 123  
Díl 3 - Projednání se státními zaměstnanci
§ 124  
HLAVA II - OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE SLUŽEBNÍM ÚŘADU A OPRÁVNĚNÍ VYŠŠÍHO ODBOROVÉHO ORGÁNU
§ 125  
HLAVA III - RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY A JEJICH OPRÁVNĚNÍ
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 130  
§ 131  
§ 132  
ČÁST DESÁTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ČEKATELŮ, OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH A ORGANIZAČNÍ VĚCI VZTAHUJÍCÍ SE K ZAMĚSTNÁVÁNÍ TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ
HLAVA I - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Díl 1 - Plat
§ 133  
§ 134 - Platový tarif
§ 135 - Stupnice platových tarifů
§ 136 - Platová třída
§ 137 - Platový stupeň
§ 138 - Příplatek za službu
§ 139 - Příplatek za vedení
§ 140 - Příplatek za zastupování
§ 141 - Plat a náhradní volno za službu přesčas
§ 142 - Příplatek za službu v noční době
§ 143 - Příplatek a náhradní volno za službu ve svátek
§ 144 - Zvláštní příplatek
§ 145 - Příplatek za výchovu čekatele
§ 146 - Další plat
§ 147 - Osobní příplatek
§ 148 - Odměna
§ 149 - Splatnost platu
§ 150 - Výplata platu
§ 151 - Srážky z platu
Díl 2 - Společná ustanovení o platu státních zaměstnanců
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
HLAVA II - ODMĚŇOVÁNÍ ČEKATELŮ
Díl 1 - Plat
§ 159  
§ 160 - Platový tarif
§ 161 - Plat a náhradní volno za práci přesčas
§ 162 - Příplatek za práci v noční době
§ 163 - Příplatek a náhradní volno za práci ve svátek
§ 164 - Zvláštní příplatek
§ 165 - Další plat
Díl 2 - Společná ustanovení o platu čekatelů
§ 166  
§ 167  
§ 168  
HLAVA III - ODMĚŇOVÁNÍ OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH A ORGANIZAČNÍ VĚCI VZTAHUJÍCÍ SE K ZAMĚSTNÁVÁNÍ TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ
Díl 1 - Plat
§ 169  
§ 170 - Platový tarif
§ 171 - Stupnice platových tarifů
§ 172 - Platová třída
§ 173 - Způsob určování platového tarifu
§ 174 - Příplatek za vedení
§ 175 - Příplatek za zastupování
§ 176 - Plat a náhradní volno za práci přesčas
§ 177 - Příplatek za práci v noční době
§ 178 - Příplatek a náhradní volno za práci ve svátek
§ 179 - Zvláštní příplatek
§ 180 - Další plat
§ 181 - Osobní příplatek a mimořádný platový tarif
§ 182 - Odměna
§ 183 - Plat při výkonu jiné práce
Díl 2 - Společná ustanovení o platu ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ZPŮSOBILOST FYZICKÉ OSOBY K PRÁVŮM A POVINNOSTEM A K PRÁVNÍM ÚKONŮM A ZASTOUPENÍ
§ 192  
HLAVA II - OSOBNÍ SPIS, SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE A ŽÁDOST NEBO STÍŽNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE
Díl 1 - Osobní spis
§ 193  
Díl 2 - Služební průkaz
§ 194  
Díl 3 - Služební hodnocení státního zaměstnance
§ 195  
§ 196  
Díl 4 - Žádost nebo stížnost státního zaměstnance
§ 197  
HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Díl 1 - Řízení v prvním stupni
Oddíl 1 - Úvodní ustanovení
§ 198  
Oddíl 2 - Účastníci řízení a orgán, který rozhoduje
§ 199  
§ 200  
Oddíl 3 - Základní ustanovení
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204 - Podání a postoupení
§ 205 - Písemný záznam
§ 206 - Zahájení řízení
§ 207 - Práva a povinnosti účastníků řízení
§ 208  
§ 209  
§ 210  
§ 211 - Pořádkové opatření
§ 212 - Náklady řízení
§ 213 - Rozhodnutí
§ 214 - Lhůta pro rozhodnutí
§ 215 - Výkon rozhodnutí
Díl 2 - Přezkoumání rozhodnutí
Oddíl 1 - Odvolací řízení
§ 216  
§ 217 - Odvolací orgán
§ 218 - Poradní odvolací komise a doporučení návrhu rozhodnutí
Oddíl 2 - Přezkoumání pravomocných rozhodnutí
§ 219  
HLAVA IV - DORUČOVÁNÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 220  
§ 221  
HLAVA V - PŘEZKOUMÁNÍ PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU SOUDEM
§ 222  
HLAVA VI - PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 223  
§ 224  
§ 225  
HLAVA VII - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Právní úkony
§ 226  
Díl 2 - Zajištění práv a povinností ze služebního poměru
§ 227  
Díl 3 - Zánik práv a povinností ze služebního poměru
§ 228  
Díl 4 - Lhůty a doby
§ 229  
Díl 5 - Výklad některých pojmů
§ 230  
§ 231  
§ 232  
HLAVA VIII - POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
§ 233  
HLAVA IX - INFORMAČNÍ SYSTÉM O SLUŽBĚ A PLATECH
§ 234  
ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Systemizace v přechodném období
§ 235  
Díl 2 - Jmenování generálního ředitele, zástupce generálního ředitele a další služební orgány
§ 236  
§ 237  
Díl 3 - Jmenování dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech do služby
§ 238 - Služební poměr ve službě na dobu určitou
§ 239 - Služební poměr ve službě na dobu neurčitou
§ 240 - Řízení a přezkoumání rozhodnutí
Díl 4 - Představení, jmenování státních tajemníků, zástupců státních tajemníků, personálních ředitelů a zástupců personálních ředitelů
§ 241  
§ 242  
§ 243  
Díl 5 - Omezení některých práv státních zaměstnanců
§ 244  
Díl 6 - Odměňování
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
Díl 7 - Práva a povinnosti z pracovního poměru
§ 249  
Díl 8 - Služební hodnocení státních zaměstnanců
§ 250  
Díl 9 - Příspěvek k důchodu
§ 251  
Díl 10 - Zřízení personálních útvarů
§ 252  
HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 253  
§ 254  
Zavřít
MENU