217/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003; s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 170/2007 Sb. s účinností od 1. září 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

217

ZÁKON
ze dne 3. května 2002,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců

Čl. I


        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: " , včetně občana Evropské unie1a)".


Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
_______________________________
"1a)  Smlouva o založení Evropského společenství.".

        2.  V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

        "(3)  Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie1a) se vztahuje i na občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru,1b) pokud tato smlouva nestanoví jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o azylu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU