206/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 150/2003 Sb. s účinností od 23. května 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

206

 

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

        Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

 

"h)   báňská záchranná služba,

i)     důlně měřická činnost.".

 

        2.  § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

 

"§ 3

 

Činnost prováděná hornickým způsobem

 

        Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí

 

a)   dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU