205/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. října 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 127/2005 Sb. s účinností od 1. května 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

205

 

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky

 

Čl. I


        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 písm.  a) se za slovo "mohly" vkládají slova "ve zvýšené míře", slovo "přírodní" se nahrazuje slovem "životní" a za slovo "prostředí" se vkládají slova " , popřípadě jiný veřejný zájem,".

 

        2.  V § 1 písm.  b) se za slovo "distribuují" vkládají slova " , popřípadě uvádějí do provozu", za slovo "mohly" se vkládají slova "ve zvýšené míře", za slovem "zájem" se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1)".

 

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o telekomunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU