201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 120/2004 Sb. s účinností od 19. března 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

201

ZÁKON
ze dne 2. května 2002
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

POSTAVENÍ A ČINNOST ÚŘADU
PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

        (1)  Zřizuje se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad").

 

        (2)  Úřad je orgánem České republiky (dále jen "stát"), který

 

a)   jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy (dále jen "rozhodčí orgány"), správními úřady a jinými orgány,1)

b)   zpracovává právní stanoviska,

c)    plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a tímto zákonem.

 

        (3)  Úřad je organizační složkou státu (dále jen "organizační složka") a účetní jednotkou.

 

        (4)  Sídlem Úřadu je Praha.

 

HLAVA II

VÝLUČNÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU


§ 2

 

        (1)  Úřad v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu (dále jen "majetek") namísto organizačních složek2) příslušných hospodařit s tímto majetkem podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "příslušná organizační složka").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ A ČINNOST ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
HLAVA II - VÝLUČNÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
HLAVA III - DOHODNUTÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA IV - VEDLEJŠÍ ÚČASTENSTVÍ
§ 9  
§ 10  
HLAVA V - PŘÍMÁ ÚČAST ÚŘADU V ŘÍZENÍ
§ 11  
§ 12  
HLAVA VI - PRÁVNÍ STANOVISKA
§ 13  
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A HOSPODAŘENÍ ÚŘADU A ZAMĚSTNANCI STÁTU V NĚM ZAŘAZENÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21 - Vztahy související s činností a plněním dalších úkolů Úřadu
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU