198/2002 Sb.Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 86/2014 Sb. s účinností od 5. června 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

198

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA


§ 1


Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   činnosti upravené zvláštními právními předpisy, i když tyto činnosti splňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem,

b)   činnosti, které nesplňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem, i když jsou vykonávány dobrovolníky.

 

Vymezení pojmů

§ 2

 

        (1)  Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje

 

a)   pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,

b)   pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Využívání dobrovolnické služby státem a územními samosprávnými celky
§ 11 - Dotace
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 14  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 15  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 16  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 17  
Zavřít
MENU