190/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. května 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 100/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 10. května 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 128/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

190

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst.  2, § 12 a 13 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které mají být uváděny na trh s označením CE.

 

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny

 

a)   harmonizovanými českými technickými normami2) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,

b)   evropskými technickými schváleními, nebo

c)    určenými normami2) vztahujícími se k tomuto nařízení, kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise") v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení podle písmene a) nebo b) (dále jen "určené normy").


        (3)  Na výrobky podle odstavců 1 a 2 se s výjimkou případů uvedených v § 8 nevztahuje zvláštní právní předpis.3)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Podmínky uvádění stavebních výrobků na trh
§ 4 - Evropské technické schválení
§ 5 - Posuzování shody
§ 6 - Ochranná opatření
§ 7 - Podmínky autorizace
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - Vztah mezi postupy posuzování shody podle § 5 a postupy obsaženými v příloze č. III Směrnice Rady 89/106/EHS
Příloha č. 3 - Podmínky autorizace
Zavřít
MENU