167/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Částka: 070 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 2002 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 19. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 3. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 156/2008 Sb. s účinností od 7. května 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

167

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 19. dubna 2002,
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.        Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1


Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 

a)   způsob označení výcvikového vozidla podle druhů výcvikových vozidel, způsob označení osádky výcvikového motocyklu a materiál, ze kterého musí být označení vyrobeno,

b)   vzor žádosti o řidičské oprávnění,

c)    obsah a rozsah jednotlivých druhů výuky a výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen "získání řidičského oprávnění"),

d)   učební osnovu základního školení, způsob provádění a organizování zkoušky pro učitele výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění (dále jen "výuka a výcvik"),

e)   vzor profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (dále jen "profesní osvědčení"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - VÝUKA A VÝCVIK
HLAVA I  
§ 2 - Označení výcvikového vozidla, označení osádky motocyklu a materiál označení (K § 11 odst.  2 zákona)
HLAVA II - ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, OBSAH A ROZSAH VÝUKY A VÝCVIKU
§ 3 - Žádost o řidičské oprávnění (K § 13 odst.  5 zákona)
§ 4 - Obsah a rozsah výuky k získání řidičského oprávnění
§ 5 - Obsah a rozsah praktického výcviku k získání řidičského oprávnění
HLAVA III - UČITEL VÝUKY A VÝCVIKU (K § 23 odst.  3 zákona)
§ 6 - Základní školení pro učitele výuky a výcviku
§ 7 - Zkouška učitele výuky a výcviku
§ 8 - Profesní osvědčení (K § 21 odst.  1 zákona)
HLAVA IV - EVIDENCE VÝUKY A VÝCVIKU (K § 27 odst.  5 zákona)
§ 9 - Evidenční kniha
§ 10 - Třídní kniha
§ 11 - Evidence o výcviku v řízení vozidla
§ 12 - Průkaz žadatele o řidičské oprávnění
§ 13 - Elektronická evidence výuky a výcviku
§ 13a - Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku (K § 30 odst.  2 zákona)
ČÁST TŘETÍ - ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, ŠKOLENÍ, ZKOUŠKY A PŘEZKOUŠENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISAŘŮ
HLAVA I - ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI (K § 34 odst.  3 a k § 36 odst.  4 zákona)
§ 14 - Základní a zdokonalovací školení pro zkušební komisaře
§ 15 - Zkouška a přezkoušení zkušebního komisaře
§ 16 - Průkaz zkušebního komisaře (K § 35 odst.  4 zákona)
HLAVA II - ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
§ 17 - Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (K § 40 odst.  3 zákona)
§ 18 - Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (K § 41 odst.  3 zákona)
§ 19 - Zkouška z praktické jízdy (K § 42 odst.  4 zákona)
§ 20 - Protokol o zkouškách z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (K § 27 odst.  5 zákona)
ČÁST ČTVRTÁ - ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL
§ 21 - Způsob a rozsah přezkoušení (K § 48 odst.  4 zákona)
§ 22 - Osvědčení profesní způsobilosti řidiče (K § 51 odst.  4 zákona)
§ 23 - Náležitosti žádosti o pověření k provádění přezkoušení řidičů (K § 50 odst.  3 zákona)
§ 24 - Pověření k provádění přezkoušení řidičů
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26 - Účinnost
Příloha č. 1 - ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Příloha č. 2 - Tabulka 1 ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ VÝUKY A VÝCVIKU Tabulka 2 ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ VÝUKY A VÝCVIKU PRO ROZŠÍŘENÍ PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ O DALŠÍ SKUPINU (PODSKUPINU) ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Příloha č. 3 - OSVĚDČENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Příloha č. 4 - UČEBNÍ OSNOVA základního a zdokonalovacího školení pro zkušební komisaře
Příloha č. 5 - PRŮKAZ ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE ŘIDIČŮ
Příloha č. 6 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ OTÁZEK ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla
Příloha č. 7 - OSVĚDČENÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE
Příloha č. 8 - POVĚŘENÍ K PROVÁDĚNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŘIDIČŮ
Zavřít
MENU