165/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2002 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 11. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 110/2014 Sb. s účinností od 1. července 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

165

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 11. dubna 2002
o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

        Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst.  6 písm.  a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

 

§ 1

 

Rozsah platnosti

 

        Vyhláška stanoví požadavky na zařízení separátního větrání, jeho projektování, provoz a kontrolu při hornické činnosti v plynujících dolech.1) Tato vyhláška byla oznámena v  souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v  oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se považuje za

 

a)   lutnu - potrubí pro rozvod důlních větrů obvykle z plechu nebo plastických hmot,

b)   lutnu poddajnou, nevyztuženou - ohebná lutna z měkkých plastických hmot bez vnitřní výztuhy udržující její kruhový tvar,

c)    lutnový tah - sestava vzájemně spojených luten osazených lutnovým ventilátorem nebo jiným zdrojem tlaku (dále jen "ventilátor"),

d)   hlavní lutnový tah - lutnový tah separátního větrání vyústěný do průchodního větrního proudu vybavený jedním nebo více ventilátory,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Obecné požadavky
§ 4 - Lutnový tah
§ 5 - Ventilátory
§ 6 - Separátní větrání foukací
§ 7 - Separátní větrání sací
§ 8 - Separátní větrání kombinované
§ 9 - Umístění chladicího zařízení
§ 10 - Rychlost důlních větrů
§ 11 - Odběr důlních větrů z průchodního větrního proudu
§ 12 - Kontinuální kontrola koncentrace metanu
§ 13 - Kontinuální kontrola koncentrace kysličníku uhelnatého
§ 14 - Kontrola chodu ventilátorů
§ 15 - Lhůty a náplň kontrol
§ 16 - Požadavky na projektování separátního větrání
§ 17 - Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečností provozu
§ 18 - Zvláštní ustanovení
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Projekt separátního větrání
Příloha č. 2 - Uspořádání zařízení separátního větrání
Zavřít
MENU