163/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Částka: 067 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. března 2002 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 119/2024 Sb. s účinností od 1. ledna 2025

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs79/2002 Sb.

163

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. března 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

 

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a, 12 a 13 zákona:

 

Základní ustanovení

 

§ 1

        (1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

a)   stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací,

b)   určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

c)    stavební prací stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,

d)   systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Stavební technické osvědčení
§ 4 - Technická dokumentace
§ 5 - Postupy posuzování shodyCertifikace
§ 6 - Posouzení systému řízení výroby
§ 7 - Ověření shody
§ 8 - Posouzení shody výrobcem
§ 9 - Posouzení shody při kusové výrobě
§ 10  
§ 11 - Použití harmonizovaných českých technických norem
§ 12  
§ 13 - Prohlášení o shodě
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 2 - Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody
Zavřít
MENU