151/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

151

ZÁKON
ze dne 21. března 2002,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. I        Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se mění takto:

        1.  V § 8 se za slova "Nejvyšší soud," vkládají slova "Nejvyšší správní soud,".

        2.  V § 14 odst.  1 se za slova "pravomoci soudů" vkládají slova "v občanském soudním řízení a v trestním řízení".

        3.  V § 14 odst.  3 se za slova "rozhodnutí soudů" vkládají slova "v občanském soudním řízení a v trestním řízení".

        4.  V § 25 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

        5.  V § 32 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: " ; jde-li o pravomocná rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, podává podněty k přijetí stanoviska Nejvyššímu správnímu soudu".

        6.  V § 32 se na konci odstavce 2 doplňují tato slova: " ; obdobně postupuje, je-li o vyjádření požádán před přijetím stanoviska Nejvyšším správním soudem".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna lustračního zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 14/2002 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sdružování občanů
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna telekomunikačního zákona
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o patentových zástupcích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. XXV - Přechodná ustanovení k části šesté
Čl. XXVI - Přechodná ustanovení k části desáté
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXVII  
Zavřít
MENU