150/2002 Sb.Zákon soudní řád správní

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 303/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. 111/2002 Sb.

150

ZÁKON
ze dne 21. března 2002
soudní řád správní

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


        Tento zákon upravuje

 

a)   pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a některé otázky organizace soudů a postavení soudců,

b)   postup soudů, účastníků řízení (dále jen "účastník") a dalších osob ve správním soudnictví.

 

§ 2


        Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

 

§ 3


        (1)  Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. U krajských soudů vykonávají správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci.

 

        (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na organizaci soudů a postavení soudců, rozhodujících ve správním soudnictví, obecné právní předpisy.1)

 

 

HLAVA II

PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Pravomoc soudů
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Příslušnost soudů
HLAVA III - VYLOUČENÍ SOUDCŮ, PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU, DOŽÁDÁNÍ
§ 8 - Vyloučení soudců a dalších osob
§ 9 - Přikázání věci jinému soudu
§ 10 - Dožádání
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE
HLAVA I - NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Soudcovská rada Nejvyššího správního soudu
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Státní správa Nejvyššího správního soudu
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Stížnosti
HLAVA II - KRAJSKÉ SOUDY
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 32 - Zahájení řízení
§ 33 - Účastníci řízení a jednání za ně
§ 34 - Osoby zúčastněné na řízení
§ 35 - Zastoupení
§ 36 - Práva a povinnosti účastníků
§ 37 - Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení
§ 38 - Předběžné opatření
§ 39 - Spojení a vyloučení věcí
§ 40 - Lhůty
§ 41 - Zvláštní ustanovení o běhu některých lhůt
§ 42 - Doručování
§ 43 - Předvolání a předvedení
§ 44 - Pořádková pokuta
§ 45 - Nahlížení do spisu
§ 46 - Odmítnutí návrhu
§ 47 - Zastavení řízení
§ 48 - Přerušení řízení
§ 49 - Jednání
§ 50 - Odročení jednání
§ 51 - Rozhodování bez nařízení jednání
§ 52 - Dokazování
§ 53 - Rozhodnutí
§ 54 - Rozsudek
§ 55 - Usnesení
§ 56 - Přednostní vyřizování věcí
§ 57 - Náklady řízení
§ 58  
§ 59 - Placení nákladů řízení
§ 60 - Náhrada nákladů řízení
§ 61 - Výrok o náhradě nákladů řízení
§ 62 - Uspokojení navrhovatele
§ 63 - Výkon rozhodnutí
§ 64 - Použití občanského soudního řádu
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
Díl 1 - Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
§ 65 - Žalobní legitimace
§ 66 - Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu
§ 67 - Žaloby ve věcech samosprávy
§ 68 - Nepřípustnost žaloby
§ 69 - Účastníci řízení
§ 70 - Kompetenční výluky
§ 71 - Náležitosti žaloby
§ 72 - Lhůta pro podání žaloby
§ 73 - Odkladný účinek žaloby
§ 74 - Projednání žaloby
§ 75 - Přezkoumání napadeného rozhodnutí
§ 76 - Rozhodování bez nařízení jednání
§ 77 - Dokazování
§ 78 - Rozsudek
Díl 2 - Ochrana proti nečinnosti správního orgánu
§ 79 - Žalobní legitimace a účastníci řízení
§ 80 - Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti
§ 81 - Rozsudek
Díl 3 - Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
§ 82 - Žalobní legitimace
§ 83 - Žalovaný
§ 84 - Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti
§ 85 - Nepřípustnost žaloby
§ 86 - Zastavení řízení
§ 87 - Rozsudek
Díl 4 - Soudnictví ve věcech volebních
§ 88 - Ochrana ve věcech seznamů voličů
§ 89 - Ochrana ve věcech registrace
§ 90 - Neplatnost voleb a hlasování
§ 91 - Ochrana ve věcech zániku mandátu
§ 92 - Nepřípustnost návrhu
§ 93 - Zvláštní ustanovení o řízení
Díl 5 - Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí
§ 94 - Návrh
§ 95 - Příslušnost
§ 96 - Rozsudek
Díl 6 - Řízení o kompetenčních žalobách
§ 97 - Kompetenční spor
§ 98 - Žalobní legitimace a účastníci řízení
§ 99 - Nepřípustnost
§ 100 - Rozhodnutí
§ 101 - Náhrada nákladů řízení
HLAVA III - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Díl 1 - Kasační stížnost
§ 102 - Přípustnost
§ 103 - Důvody kasační stížnosti
§ 104 - Nepřípustnost
§ 105 - Účastníci řízení o kasační stížnosti a jejich zastoupení
§ 106 - Náležitosti, místo a lhůta podání
§ 107 - Odkladný účinek
§ 108 - Postup krajského soudu po podání kasační stížnosti
§ 109 - Řízení před Nejvyšším správním soudem
§ 110 - Rozsudek
Díl 2 - Obnova řízení
§ 111 - Důvody obnovy
§ 112 - Účastníci řízení
§ 113 - Příslušnost
§ 114 - Přípustnost návrhu
§ 115 - Lhůta k podání návrhu
§ 116 - Náležitosti návrhu
§ 117 - Odkladný účinek návrhu
§ 118 - Řízení o povolení obnovy
§ 119 - Řízení obnovené
Díl 3 - Společné ustanovení
§ 120  
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K POSTAVENÍ SOUDCŮ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ
§ 121 - Přidělování soudců
§ 122 - Překládání soudců
§ 123  
§ 124  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ
§ 125 - Přechodné ustanovení k odborné justiční zkoušce
§ 126 - Přechodná ustanovení k přidělení a přeložení soudců
§ 127 - Přechodná ustanovení k soudcovské radě
§ 128  
§ 129 - Přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu
§ 130 - Přechodná ustanovení k ostatním neskončeným věcem
§ 131 - Přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem
§ 132 - Přechodné ustanovení k věcné příslušnosti soudů
§ 133 - Přechodné ustanovení k odměně za zastoupení
§ 134 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 135  
Zavřít
MENU