139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

139

 

ZÁKON
ze dne 21. března 2002
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

Účel úpravy

 

        Tento zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a působnost Státního pozemkového úřadu1) při tomto řízení. Pro účel tohoto zákona je činnost Státního pozemkového úřadu rozdělena na činnost, kterou provádí ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“), a na činnost, kterou provádí pobočka krajského pozemkového úřadu (dále jen „pozemkový úřad“).

 

§ 2

 

Pozemkové úpravy

 

        Pozemkovými úpravami2) se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst.  8. Současně se jimi zajišťují podmínky zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu3) a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.4)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Pozemkové úpravy
§ 3 - Předmět a obvod pozemkových úprav
§ 4 - Formy pozemkových úprav
§ 5 - Účastníci řízení o pozemkových úpravách
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH A NÁKLADY NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§ 6 - Zahájení řízení
§ 7 - Úvodní jednání
§ 8 - Soupis a ocenění nároků vlastníků
§ 9 - Návrh pozemkových úprav
§ 10 - Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků
§ 11 - Rozhodnutí o pozemkových úpravách
§ 12 - Provádění pozemkových úprav
§ 13 - Upřesnění a rekonstrukce přídělů a řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku v rámci pozemkových úprav
§ 14 - Pozemkové úpravy v územích s nedokončeným scelovacím řízením
§ 15 - Zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem
§ 16 - Náhradní užívání
§ 17 - Náklady na pozemkové úpravy
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K PROJEKTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - SOUSTAVA POZEMKOVÝCH ÚŘADŮ A JEJICH PŮSOBNOST
§ 19  
§ 20 - Pozemkové úřady
§ 21  
§ 22 - Ústřední pozemkový úřad
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 229/1991 Sb.
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zmocňovací ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU