130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 110/2009 Sb. s účinností od 1. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

130

 

ZÁKON

ze dne 14. března 2002
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu
, experimentálního vývoje a inovací)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

PODPORA VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

HLAVA I


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (dále jen "podpora") a

 

a)   práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob, úkoly organizačních složek státu a úkoly organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka ministerstva“), zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z veřejných prostředků, a dále podmínky podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,

b)   poskytování informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

c)    úkoly orgánů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

§ 2

 

 Vymezení pojmů

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
HLAVA I  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II  
§ 3 - Předmět podpory
§ 4 - Způsoby poskytování podpory
§ 5 - Postup přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj
§ 6 - Členění výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj
HLAVA III  
§ 7 - Poskytnutí podpory
§ 8 - Použití podpory
§ 9 - Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem
§ 10 - Lhůta a způsob poskytnutí podpory
§ 11 - Úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků
§ 12 - Poskytování informací
§ 13 - Kontrola
§ 14 - Důsledky porušení ustanovení zákona
HLAVA IV - VLASTNICTVÍ HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO PRO VÝZKUM A VÝVOJ, PRÁVA K VÝSLEDKŮM A JEJICH VYUŽITÍ
§ 15 - Vlastnictví hmotného majetku pro výzkum a vývoj
§ 16 - Práva k výsledkům a jejich využití
HLAVA V  
§ 17 - Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
§ 18 - Prokazování způsobilosti uchazeče
§ 19 - Zadávací dokumentace
§ 20 - Soutěžní lhůta a hodnotící lhůta
§ 21 - Přijímání a hodnocení návrhů projektů
§ 22 - Dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
§ 23 - Organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
§ 24 - Zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
§ 25 - Lhůta pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory
§ 26 - Uchovávání dokladů
HLAVA VI  
§ 27 - Předložení návrhů výzkumných záměrů
§ 28 - Prokazování způsobilosti uchazeče
§ 29 - Hodnocení výzkumných záměrů
HLAVA VII - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝZKUMU A VÝVOJI
§ 30 - Informační systém výzkumu a vývoje
§ 31 - Práva a povinnosti při předání a poskytnutí údajů informačního systému výzkumu a vývoje
§ 32 - Obsah informačního systému výzkumu a vývoje
HLAVA VIII - ORGÁNY VÝZKUMU A VÝVOJE
§ 33 - Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj
§ 34 - Ústřední a jiné správní úřady odpovědné za výzkum a vývoj v oblasti svých působností
§ 35 - Rada pro výzkum a vývoj
§ 36 - Grantová agentura České republiky
HLAVA IX - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
§ 37  
HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 38 - Přechodná ustanovení
§ 39 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA XI  
§ 40 - Společné ustanovení
§ 41 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 42  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře
§ 43  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 44  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 45  
Zavřít
MENU