127/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2013 Sb. s účinností od 1. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

127

ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České národní bance


Čl. I

 

        Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 278/2001 Sb. a zákona č. 482/2001 Sb., se mění takto:

 

        1. V § 2 se na začátku odstavce 1 vkládá věta, která zní: "Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu.".

 

        2. V § 5 odst.    2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

 

"g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér.".

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU