125/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 91/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

125

ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

 

Čl. I


        V zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., se za § 11 vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a


        (1)  Práva a povinnosti osoby, které vznikly z její účasti v platebním systému, uvedeném v seznamu České národní banky podle zvláštního právního předpisu, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo u níž došlo k zastavení nebo omezení plateb v důsledku jiného opatření, se řídí týmž právním řádem, kterým se řídí smlouva o platebním systému. Volba jiného práva je vyloučena.

 

        (2)  Jsou-li určeny investiční instrumenty, včetně práv s nimi spojených, k zajištění práv

 

a)   účastníka platebního systému uvedeného v seznamu České národní banky podle zvláštního právního předpisu, jestliže tato práva vznikla z jeho účasti v tomto systému,

b)   České národní banky, ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost centrální banky některého z členských států Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo Evropské centrální banky,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU