124/2002 Sb.Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 284/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 120/2007 Sb. s účinností od 1. července 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

124

ZÁKON
ze dne 13. března 2002
o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech
(zákon o platebním styku)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST  PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

       a) provádění převodů peněžních prostředků na území České republiky v české měně a provádění přeshraničních převodů (§ 2 odst. 2),
       b) vydávání a užívání elektronických platebních prostředků,
       c) vznik a provozování platebních systémů v jakékoli měně a práva a povinnosti jejich účastníků, jestliže se tito účastníci dohodli, že se tyto platební systémy řídí právním řádem České republiky, a dále některé povinnosti účastníků platebních systémů provozovaných podle právního řádu některého z členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor.

ČÁST  DRUHÁ
PŘEVODY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

§ 2

 

Základní ustanovení

        (1)  Podle této části zákona postupují

       a) banky, pobočky zahraničních bank a jiné osoby, které provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků jako podnikání, jestliže tyto činnosti provádějí na území České republiky, (dále jen "převádějící instituce"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - PŘEVODY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Převod
§ 4 - Příkaz k převodu
§ 5 - Den účinnosti příkazu k převodu
§ 6 - Podmínky účinnosti příkazu k převodu
§ 7 - Informační povinnosti převádějící instituce
§ 8 - Lhůty provádění převodů
§ 9 - Úrok z prodlení
§ 10 - Zákaz provádění srážek z částky převodu
§ 11 - Povinnost pro případ neúspěšného převodu
§ 12 - Řešení sporů
§ 13 - Nepředvídatelné překážky
ČÁST TŘETÍ - VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ
§ 14 - Základní ustanovení
§ 15 - Elektronický platební prostředek a elektronické peníze
§ 16 - Vzorové obchodní podmínky
§ 17 - Obchodní podmínky vydavatele
§ 18 - Užití elektronického platebního prostředku na dálku
§ 19 - Podmínky pro vydávání elektronických peněžních prostředků
§ 20 - Zpětná výměna elektronických peněz
§ 21 - Řešení sporů
§ 22 - Pokuta
ČÁST ČTVRTÁ - PLATEBNÍ SYSTÉMY
§ 23 - Základní ustanovení
§ 24 - Účastníci systému
§ 25 - Pravidla systému
§ 26 - Příkaz
§ 27 - Zajištění neodvolatelnosti příkazu
§ 28 - Oznamovací povinnosti provozovatele systému a účastníků systému
§ 29 - Oznamovací povinnosti České národní banky
§ 30 - Licence k provozování platebního systému
§ 31 - Dohled nad systémy a povinnost mlčenlivosti
§ 32 - Opatření k nápravě a sankce
§ 33 - Odnětí licence
§ 34 - Zánik licence
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 35  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 36  
Zavřít
MENU