120/2002 Sb.Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 324/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

120

 

ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH  PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH)

 

zrušena zákonem č. 324/2016 Sb. (účinnost: 18. října 2016)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

§ 37

 

        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 25 se na konci odstavce 2 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí: "nebo biocidní přípravek29a)

_______________________________

29a)  

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.".

 

        2.  V § 56 písm.  a) se slova "přípravky schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno29a)".

 

        3.  V § 77 odstavec 1 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - UVEDENÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU NEBO ÚČINNÉ LÁTKY NA TRH
§ 3 - Základní podmínky uvedení na trh
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Hodnocení biocidního přípravku
§ 7 - Povolení biocidního přípravku
§ 8 - Uvedení účinné látky na trh
§ 9 - Dočasné povolení biocidního přípravku
§ 10 - Vzájemné uznávání povolení biocidních přípravků
§ 11 - Změna nebo zrušení povolení biocidního přípravku
HLAVA III - ZAŘAZOVÁNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO SEZNAMU
§ 12 - Postup zařazování účinné látky do seznamu
§ 13 - Zásady zařazování účinné látky do seznamu
HLAVA IV - VĚDECKÝ VÝZKUM A VÝVOJ
§ 14  
HLAVA V - OCHRANA ÚDAJŮ
§ 15 - Ochrana údajů žadatele nebo navrhovatele
§ 16 - Poskytnutí údajů druhému a dalším žadatelům
§ 17 - Výměna informací
HLAVA VI - KLASIFIKACE, BALENÍ A OZNAČOVÁNÍ
§ 18 - Klasifikace
§ 19 - Balení
§ 20 - Označování
§ 21 - Propagace a reklama
HLAVA VII - HLÁŠENÍ OTRAV A VÝSLEDKŮ KONTROL
§ 22  
HLAVA VIII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 23 - Výkon státní správy
§ 24 - Ministerstvo
§ 25 - Ministerstvo životního prostředí
§ 26 - Ministerstvo zemědělství
§ 27 - Okresní hygienik
§ 28 - Krajský hygienik
§ 29 - Česká inspekce životního prostředí
§ 30 - Celní orgány
§ 31 - Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
HLAVA IX - UKLÁDÁNÍ POKUT
§ 32  
§ 33  
HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 34 - Rozhodování
§ 35 - Přechodná ustanovení
§ 36 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - Změna veterinárního zákona
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 40  
Příloha - Typy biocidních přípravků
Zavřít
MENU