109/2002 Sb.Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 303/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

109

 

ZÁKON

ze dne 5. února 2002

 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

 

        (1)  Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení“) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko“), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.

 

        (2)  Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě1), a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě“), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
HLAVA II - ZAŘÍZENÍ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Diagnostický ústav
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Dětský domov a dětský domov se školouDětský domov
§ 13 - Dětský domov se školou
§ 14 - Výchovný ústav
§ 15  
HLAVA III - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE
§ 16  
§ 17 - Středisko
HLAVA IV - PRACOVNÍCI V ZAŘÍZENÍ NEBO VE STŘEDISKU
§ 18  
§ 19  
HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ZAŘÍZENÍ, ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU
§ 20 - Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
§ 21 - Opatření ve výchově
§ 22  
§ 23 - Práva a povinnosti ředitele zařízeníPráva ředitele zařízení
§ 24 - Povinnosti ředitele zařízení
§ 25  
§ 26 - Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
HLAVA VI - ÚHRADA PÉČE, KAPESNÉ, OSOBNÍ DARY A VĚCNÁ POMOC
§ 27 - Úhrada péče
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Kapesné, osobní dary a věcná pomoc
§ 32  
§ 33  
HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 34 - Povinná dokumentace
§ 35 - Sankce a kontrola
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Dozor státního zastupitelství
§ 40 - Pojištění
§ 41 - Zmocňovací ustanovení
§ 42 - Přechodná ustanovení
§ 43 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
§ 44  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
§ 45  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 46  
Zavřít
MENU