86/2002 Sb.Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. března 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 201/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

86

ZÁKON
ze dne 14. února 2002
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA OVZDUŠÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1


Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a),1b) a upravuje

 

a)   práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností,

b)   podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek,

c)    práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a při ochraně klimatického systému Země před nepříznivými účinky fluorovaných skleníkových plynů a další nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů do životního prostředí, které je upraveno zvláštním právním předpisem1c).

 

§ 2


Základní pojmy

 

        Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA OVZDUŠÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Povinnosti právnických a fyzických osob
HLAVA II - OCHRANA OVZDUŠÍ
§ 4 - Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší
§ 5 - Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity
§ 6 - Přípustná úroveň znečištění ovzduší
§ 7 - Zvláštní ochrana ovzduší
§ 8 - Smogová situace
§ 9 - Zjišťování znečišťujících látek
§ 10 - Zjišťování pachových látek
§ 11 - Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
§ 12 - Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování
§ 13 - Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší
§ 14 - Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů znečišťování
§ 15 - Autorizace
§ 16 - Povinnosti autorizované osoby
§ 17 - Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší
§ 18 - Spalování odpadu a odpadních olejů
§ 19 - Poplatky za znečišťování ovzduší
§ 20 - Oznamovací povinnosti
§ 21 - Odklad placení části poplatků za znečišťování ovzduší
§ 22 - Prominutí nebo doplacení části poplatku za znečišťování ovzduší
HLAVA III - OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ
§ 23 - Zákaz, omezování výroby, dodávání na trh a používání regulovaných látek
§ 24 - Zákaz a omezení používání hydrochlorfluoruhlovodíků
§ 25 - Dovoz regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují
§ 26 - Vývoz regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují
§ 27 - Povolení vývozu
§ 28 - Dovoz a vývoz regulovaných látek ze států a do států, které nejsou stranou Protokolu
§ 29 - Znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezování jejich úniku
§ 30 - Používání nových látek a výrobků
§ 31 - Označování obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti
§ 32 - Evidence, vykazování a registr regulovaných látek
§ 33 - Poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které je obsahují
HLAVA IV - OCHRANA KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ
§ 34 - Nástroje ochrany klimatického systému Země
§ 35 - Povinnosti při ochraně klimatického systému Země
HLAVA V - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI A MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM
§ 36 - Zpřístupňování informací veřejnosti
§ 37 - Zpřístupňování informací mezinárodním organizacím
HLAVA VI - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SANKCE
§ 38 - Opatření k nápravě a zákaz provozu   stacionárního zdroje
§ 39 - Opatření k nápravě při zacházení s regulovanými látkami
§ 40  
§ 41  
HLAVA VII - VÝKON SPRÁVNÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠÍ, OZONOVÉ VRSTVY A KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ
§ 42 - Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země
§ 43 - Ministerstvo životního prostředí
§ 44 - Vrchní státní dozor
§ 45 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 46 - Česká inspekce životního prostředí
§ 47 - Česká obchodní inspekce
§ 48 - Kraje
§ 49 - Okresní úřady
§ 50 - Obce
§ 51 - Celní úřady
§ 52 - Oprávnění kontrolních orgánů
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 53 - Společná ustanovení
§ 54 - Přechodná ustanovení
§ 55 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
§ 56 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 57  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
§ 58  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 59  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 60  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 61  
Příloha č. 1 - Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek do ovzduší pro zvláště velké, velké, střední a malé stacionární zdroje
Příloha č. 2 - Obsah národního, krajského a místního programu snižování emisí
Příloha č. 3 - Rozsah a způsob vypracování krajského a místního programu ke zlepšení kvality ovzduší
Příloha č. 4 - Seznam regulovaných látek
Příloha č. 5 - Skupiny, kódy kombinované nomenklatury 99 a popisy regulovaných látek
Příloha č. 6 - Kódy kombinované nomenklatury (CN) pro výrobky obsahující regulované látky a látky ovlivňující klimatický systém Země
Příloha č. 7 - Procesy, ve kterých se používají regulované látky jako technologické prostředky
Příloha č. 8 - Použití halonů
Příloha č. 9 - Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úřadem
Příloha č. 10 - Kódy kombinované nomenklatury 99 a popisy vybraných látek ovlivňujících klimatický systém Země (skleníkových plynů)
Příloha č. 11 - Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování může orgán obce svým nařízením ve svém územním obvodu zakázat
Zavřít
MENU