86/2002 Sb.Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. března 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 201/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 521/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

86

ZÁKON
ze dne 14. února 2002
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA OVZDUŠÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví

       a) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a s výrobky, které takové látky obsahují,
       b) podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek,
       c) nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země,
       d) opatření ke snižování světelného znečištění ovzduší.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů do životního prostředí, které je upraveno zvláštním zákonem.1)

 

§ 2

 

Základní pojmy

        (1)  Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA OVZDUŠÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Povinnosti právnických a fyzických osob
HLAVA II - OCHRANA OVZDUŠÍ
§ 4 - Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší
§ 5 - Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity
§ 6 - Přípustná úroveň znečištění ovzduší
§ 7 - Zvláštní ochrana ovzduší
§ 8 - Smogová situace
§ 9 - Zjišťování znečišťujících látek
§ 10 - Zjišťování pachových látek
§ 11 - Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
§ 12 - Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování
§ 13 - Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší
§ 14 - Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů znečišťování
§ 15 - Autorizace
§ 16 - Povinnosti autorizované osoby
§ 17 - Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší
§ 18 - Spalování odpadu a odpadních olejů
§ 19 - Poplatky za znečišťování ovzduší
§ 20 - Oznamovací povinnosti
§ 21 - Odklad placení části poplatků za znečišťování ovzduší
§ 22 - Prominutí nebo doplacení části poplatku za znečišťování ovzduší
HLAVA III - OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ
§ 23 - Zákaz, omezování výroby, dodávání na trh a používání regulovaných látek
§ 24 - Zákaz a omezení používání hydrochlorfluoruhlovodíků
§ 25 - Dovoz regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují
§ 26 - Vývoz regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují
§ 27 - Povolení vývozu
§ 28 - Dovoz a vývoz regulovaných látek ze států a do států, které nejsou stranou Protokolu
§ 29 - Znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezování jejich úniku
§ 30 - Používání nových látek a výrobků
§ 31 - Označování obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti
§ 32 - Evidence, vykazování a registr regulovaných látek
§ 33 - Poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které je obsahují
HLAVA IV - OCHRANA KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ
§ 34 - Nástroje ochrany klimatického systému Země
§ 35 - Povinnosti při ochraně klimatického systému Země
HLAVA V - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI A MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM
§ 36 - Zpřístupňování informací veřejnosti
§ 37 - Zpřístupňování informací mezinárodním organizacím
HLAVA VI - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SANKCE
§ 38 - Opatření k nápravě a zákaz provozu   stacionárního zdroje
§ 39 - Opatření k nápravě při zacházení s regulovanými látkami
§ 40  
§ 41  
HLAVA VII - VÝKON SPRÁVNÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠÍ, OZONOVÉ VRSTVY A KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ
§ 42 - Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země
§ 43 - Ministerstvo životního prostředí
§ 44 - Vrchní státní dozor
§ 45 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 46 - Česká inspekce životního prostředí
§ 47 - Česká obchodní inspekce
§ 48 - Kraje
§ 49 - Okresní úřady
§ 50 - Obce
§ 51 - Celní úřady
§ 52 - Oprávnění kontrolních orgánů
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 53 - Společná ustanovení
§ 54 - Přechodná ustanovení
§ 55 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
§ 56 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 57  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
§ 58  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 59  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 60  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 61  
Příloha č. 1 - Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek do ovzduší pro zvláště velké, velké, střední a malé stacionární zdroje
Příloha č. 2 - Obsah národního, krajského a místního programu snižování emisí
Příloha č. 3 - Rozsah a způsob vypracování krajského a místního programu ke zlepšení kvality ovzduší
Příloha č. 4 - Seznam regulovaných látek
Příloha č. 5 - Skupiny, kódy kombinované nomenklatury 99 a popisy regulovaných látek
Příloha č. 6 - Kódy kombinované nomenklatury (CN) pro výrobky obsahující regulované látky a látky ovlivňující klimatický systém Země
Příloha č. 7 - Procesy, ve kterých se používají regulované látky jako technologické prostředky
Příloha č. 8 - Použití halonů
Příloha č. 9 - Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úřadem
Příloha č. 10 - Kódy kombinované nomenklatury 99 a popisy vybraných látek ovlivňujících klimatický systém Země (skleníkových plynů)
Příloha č. 11 - Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování může orgán obce svým nařízením ve svém územním obvodu zakázat
Zavřít
MENU