77/2002 Sb.Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. března 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 293/2004 Sb. s účinností od 1. července 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

77

ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

AKCIOVÁ SPOLEČNOST ČESKÉ DRÁHY A STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY


HLAVA I

TRANSFORMACE ČESKÝCH DRAH


Díl 1

Základní ustanovení

 

§ 1

 

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)

způsob zřízení a činnost akciové společnosti České dráhy a

b)

zřízení a činnost státní organizace Správa železniční dopravní cesty,1)

jako právních nástupců státní organizace České dráhy.2)

 

        (2)  Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje obchodní zákoník,3) pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)

železniční dopravní cestou železniční cesta celostátní dráhy a drah regionálních4) ve vlastnictví státu určená k provozování železniční dopravy železničními dopravci k níž stát zaručuje dopravcům rovný a nediskriminační přístup, zejména při udělování licencí,4a) přidělování kapacity4b) a stanovení ceny za její užití,4c),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - TRANSFORMACE ČESKÝCH DRAH
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
Díl 2 - Založení a vznik akciové společnosti České dráhy
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vznik akciové společnosti
Díl 3 - Přechod majetku
§ 7 - Akciová společnost
Díl 4 - Podnikání akciové společnosti České dráhy
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Sociální fond
Díl 5 - Orgány akciové společnosti České dráhy
§ 12 - Výkon akcionářských práv státu
§ 13 - Představenstvo
§ 14  
§ 15 - Dozorčí rada
§ 16  
Díl 6 - Provoz železniční dopravy pro účely obrany státu
§ 17  
§ 18  
HLAVA II - SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Díl 1 - Vznik státní organizace Správa železniční dopravní cesty
§ 19  
§ 20  
Díl 2 - Předmět činnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Kontrola železniční dopravní cesty
§ 26  
Díl 3 - Orgány státní organizace Správa železniční dopravní cesty
§ 27  
§ 28 - Správní rada
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Generální ředitel
§ 32  
§ 33 - Vztah ministerstva k akciové společnosti České dráhy a ke státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
HLAVA III - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Přechod práv a povinností
HLAVA IV - POSTUP STÁTNÍ ORGANIZACE ČESKÉ DRÁHY DO DNE VZNIKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ DRÁHY
§ 39  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dráhách
§ 40  
§ 53b  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním podniku
§ 41  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 42  
Příloha č. 1 - Majetek, který tvoří železniční dopravní cestu
Příloha č. 2 - Majetek určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy
Zavřít
MENU