76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkou § 5 a 6
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

76

ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1


Účel a předmět zákona

 

        (1)  Účelem zákona je, v souladu s právem Evropské unie1), dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku2) uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

 

        (2)  Tento zákon

 

a)   stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,

b)   upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení,

c)    stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,

d)   upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,

e)   stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem,

f)    upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět zákona
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - INTEGROVANÉ ROZHODOVÁNÍ
§ 3 - Žádost o vydání integrovaného povolení
§ 4 - Obsah žádosti
§ 5 - Odborná podpora výkonu státní správy
§ 6 - Odborně způsobilá osoba
§ 7 - Účastníci řízení
§ 8 - Postoupení žádosti a její zveřejnění
§ 9 - Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení
§ 10 - Vyjádření dotčeného státu
§ 11 - Účast odborně způsobilé osoby
§ 12 - Ústní jednání o žádosti
§ 13 - Rozhodnutí o žádosti
§ 14 - Způsob stanovení závazných podmínek provozu
§ 15  
§ 16 - Základní povinnosti provozovatele zařízení
§ 17 - Přechod integrovaného povolení
§ 18 - Kontrola
§ 19  
§ 20 - Zánik integrovaného povolení
HLAVA III - INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ
§ 21 - Zřízení integrovaného registru znečišťování
§ 22 - Ohlašovací povinnost
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Vedení evidence
§ 26 - Zveřejňování údajů z integrovaného registru znečišťování
HLAVA IV - SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH
§ 27  
HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 28  
§ 29 - Ministerstvo životního prostředí
§ 30 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 31 - Ministerstvo zemědělství
§ 32 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 33 - Kraj
§ 34 - Česká inspekce životního prostředí
§ 35 - Krajský hygienik
§ 36  
HLAVA VI - POKUTY
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Výnos z pokut
§ 41  
HLAVA VII - PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 42 - Přechodná ustanovení
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Závěrečná ustanovení
§ 46  
§ 47 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodách
§ 48  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 49  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o lesích
§ 50  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ovzduší
§ 51  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
§ 52  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o odpadech
§ 53  
ČÁST OSMÁ - Změna lázeňského zákona
§ 54  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o veterinární péči
§ 55  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 56  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 57  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 58  
Příloha č. 1 - Kategorie zařízení
Příloha č. 2 - Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů
Příloha č. 3 - Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik
Zavřít
MENU