76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkou § 5 a 6
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 521/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

76

ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel a předmět zákona

        (1) Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství,1) dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,2) zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.

        (2) Tento zákon

a)   stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,

b)   upravuje postup při vydávání integrovaného povolení,

c)    zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí, stanoví způsob shromažďování údajů o emisích a přenosech látek evidovaných v tomto registru a poskytování údajů z něho,

d)   upravuje podmínky pro propojení dosavadních informačních systémů v oblasti ochrany životního prostředí s integrovaným registrem znečišťování životního prostředí,

e)   stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,

f)    upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách,

g)   stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

        (3) Tento zákon se nevztahuje na

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět zákona
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - INTEGROVANÉ ROZHODOVÁNÍ
§ 3 - Žádost o vydání integrovaného povolení
§ 4 - Obsah žádosti
§ 5 - Odborná podpora výkonu státní správy
§ 6 - Odborně způsobilá osoba
§ 7 - Účastníci řízení
§ 8 - Postoupení žádosti a její zveřejnění
§ 9 - Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení
§ 10 - Vyjádření dotčeného státu
§ 11 - Účast odborně způsobilé osoby
§ 12 - Ústní jednání o žádosti
§ 13 - Rozhodnutí o žádosti
§ 14 - Způsob stanovení závazných podmínek provozu
§ 15  
§ 16 - Základní povinnosti provozovatele zařízení
§ 17 - Přechod integrovaného povolení
§ 18 - Kontrola
§ 19  
§ 20 - Zánik integrovaného povolení
HLAVA III - INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ
§ 21 - Zřízení integrovaného registru znečišťování
§ 22 - Ohlašovací povinnost
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Vedení evidence
§ 26 - Zveřejňování údajů z integrovaného registru znečišťování
HLAVA IV - SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH
§ 27  
HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 28  
§ 29 - Ministerstvo životního prostředí
§ 30 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 31 - Ministerstvo zemědělství
§ 32 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 33 - Kraj
§ 34 - Česká inspekce životního prostředí
§ 35 - Krajský hygienik
§ 36  
HLAVA VI - POKUTY
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Výnos z pokut
§ 41  
HLAVA VII - PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 42 - Přechodná ustanovení
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Závěrečná ustanovení
§ 46  
§ 47 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodách
§ 48  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 49  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o lesích
§ 50  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ovzduší
§ 51  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
§ 52  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o odpadech
§ 53  
ČÁST OSMÁ - Změna lázeňského zákona
§ 54  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o veterinární péči
§ 55  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 56  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 57  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 58  
Příloha č. 1 - Kategorie zařízení
Příloha č. 2 - Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů
Příloha č. 3 - Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik
Zavřít
MENU