47/2002 Sb.Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. února 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 149/2016 Sb. s účinností od 1. června 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

47

ZÁKON
ze dne 11. ledna 2002
o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO
PODNIKÁNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon stanoví zásady pro poskytování podpory při zahájení podnikání, jakož i při upevňování ekonomického postavení malých a středních podnikatelů (dále jen "podpora").

 

        (2)  Žadatel o podporu musí mít trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na podpory poskytované do oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.

 

§ 2

 

Malí a střední podnikatelé

 

        Za malého a středního podnikatele se pro účely tohoto zákona považuje podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství.1)

 

§ 3

 

Oblasti podpory

 

        Podpora může být poskytnuta na

 

a)   projekty zaměřené na investice,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Malí a střední podnikatelé
§ 3 - Oblasti podpory
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 12  
ČÁST TŘETÍ  
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU