19/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. ledna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 431/2004 Sb. s účinností od 23. července 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

19

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 20. prosince 2001,
kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 27 odst.  7 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou (dále jen "krátkodobý trh"). Předmětem krátkodobého trhu je fyzická dodávka elektřiny (činné elektrické energie) na základě uplatnění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám (dále jen "regulovaný přístup"). Při obchodování s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v platném letním nebo zimním čase.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) krátkodobým trhem - trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu podle jím stanovených a zveřejňovaných pravidel, kterého se mohou zúčastnit subjekty zúčtování odchylek,
       b) účastníkem krátkodobého trhu - subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na krátkodobý trh zúčastňuje tohoto trhu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Krátkodobý trh
§ 4 - Denní trh
§ 5 - Vnitrodenní trh
§ 6 - Vyhodnocení nabídek a poptávek
§ 7 - Zúčtování a finanční vypořádání obchodů na krátkodobém trhu
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU