12/2002 Sb.Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

12

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001
o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně
zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o státní pomoci při obnově území)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ
POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO
JINOU POHROMOU

§  1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci (dále jen "státní pomoc") při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a postup předcházející poskytnutí státní pomoci.

 

§  2
Zásady poskytnutí státní pomoci

 

        (1)  Došlo-li k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí,1) na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí2) nebo nouzový stav3) (dále jen "pohroma"), může stát poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám (dále jen "dotčené osoby") státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.

 

        (2)  Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO JINOU POHROMOU
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zásady poskytnutí státní pomoci
§ 3 - Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci
§ 4 - Strategie obnovy území
§ 5 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Zavřít
MENU