6/2002 Sb.Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 15/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

6

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2001
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

SOUDY, SOUDCI, PŘÍSEDÍCÍ A STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ

 

HLAVA I

SOUDY

 

Díl 1

Soustava, organizace a činnost soudů

 

Oddíl 1

Hlavní zásady činnosti soudů

 

§ 1


        Soudnictví v České republice vykonávají nezávislé soudy.

 

§ 2


        Soudy

 

a)   projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení,

b)   projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení,

c)    rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

§ 3


        (1)  V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; obsazení soudu stanoví zákony o řízení před soudy.

 

        (2)  V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací a jiné činnosti soudů podílejí justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SOUDY, SOUDCI, PŘÍSEDÍCÍ A STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ
HLAVA I - SOUDY
Díl 1 - Soustava, organizace a činnost soudů
Oddíl 1 - Hlavní zásady činnosti soudů
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Oddíl 2 - Soustava soudů
§ 8  
§ 9  
Oddíl 3 - Obvody a sídla soudů
§ 10 - Nejvyšší soud
§ 11 - Vrchní a krajské soudy
§ 12 - Okresní soudy
§ 13 - Pobočky krajských a okresních soudů
Oddíl 4 - Organizace a činnost soudů
§ 14 - Nejvyšší soud
§ 15  
§ 16 - Asistenti soudců Nejvyššího soudu
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Vrchní soudy
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Krajské soudy
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Okresní soudy
§ 34  
§ 35  
§ 36  
Oddíl 5 - Úprava působnosti některých soudů
§ 37  
§ 38  
§ 39  
Oddíl 6 - Vnitřní organizace soudů a rozvrh práce
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Díl 2 - Soudcovské rady
Oddíl 1 - Ustanovení soudcovských rad a jejich obsazení
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
Oddíl 2 - Působnost soudcovských rad
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
Oddíl 3 - Volby soudcovských rad a jejich funkční období
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
HLAVA II - SOUDCI A PŘÍSEDÍCÍ
Díl 1 - Ustanovování soudců a přísedících
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 60 - Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího
§ 61 - Funkční období
§ 62 - Slib
Oddíl 2 - Jmenování soudců a volba přísedících
§ 63 - Jmenování soudců
§ 64 - Volba přísedících
§ 65  
§ 66  
Oddíl 3 - Přidělování soudců
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
Oddíl 4 - Překládání soudců
§ 71  
§ 72  
§ 73  
Díl 2 - Postavení soudců a přísedících
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
Oddíl 2 - Práva a povinnosti soudců a přísedících
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
Oddíl 3 - Pracovní vztah soudců
§ 84  
§ 85  
Oddíl 4 - Kárná odpovědnost soudců
§ 86 - Obecné ustanovení
§ 87 - Kárné provinění
§ 88 - Kárná opatření
§ 89 - Zánik kárné odpovědnosti
§ 90  
Oddíl 5 - Nezpůsobilost soudce k výkonu funkce
§ 91  
§ 92  
Oddíl 6 - Některá ustanovení o postavení přísedícího
§ 93 - Náhrady za vykonávání funkce přísedícího
Díl 3 - Zánik funkce soudce a funkce přísedícího
Oddíl 1 - Zánik funkce
§ 94 - Zánik funkce soudce
§ 95  
§ 96 - Zánik funkce přísedícího
§ 97  
§ 98  
Oddíl 2 - Dočasné zproštění výkonu funkce
§ 99 - Dočasné zproštění výkonu funkce soudce
§ 100  
§ 101 - Dočasné zproštění výkonu funkce přísedícího
Díl 4 - Funkcionáři soudu
Oddíl 1 - Jmenování
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
Oddíl 2 - Zánik funkce
§ 106  
§ 107  
§ 108  
Díl 5 - Justiční čekatelé
§ 109 - Přípravná služba justičních čekatelů
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114 - Odborná justiční zkouška
§ 115  
§ 116  
§ 117  
HLAVA III - STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 118 - Úkoly státní správy soudů
§ 119 - Orgány státní správy soudů
Díl 2 - Výkon státní správy soudů
§ 120  
§ 121  
§ 122  
Díl 3 - Působnost orgánů státní správy soudů
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
Díl 4 - Justiční akademie
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
Díl 5 - Posuzování odborné způsobilosti soudců
§ 134 - Hodnocení odborné způsobilosti
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139 - Rada
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144 - Řízení před Radou
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153 - Řízení ve věcech odborné způsobilosti soudců před soudem
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
Díl 6 - Stížnosti
§ 164 - Podání stížnosti
§ 165  
§ 166  
§ 167 - Postup při vyřizování stížnosti
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172 - Vyřízení stížnosti
§ 173  
§ 174  
HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 175  
§ 176  
§ 177  
§ 178  
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o advokacii
§ 187  
ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu
§ 188  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
§ 189  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 190  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 264/1992 Sb.
§ 191  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 171/1993 Sb.
§ 192  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 292/1993 Sb.
§ 193  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 202/1997 Sb.
§ 194  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 30/2000 Sb.
§ 195  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna exekučního řádu
§ 196  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 197  
Příloha č. 1 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA VRCHNÍCH SOUDŮ
Příloha č. 2 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA KRAJSKÝCH SOUDŮ
Příloha č. 3 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA OKRESNÍCH SOUDŮ
Příloha č. 4 - NÁZVY A OBVODY OBVODNÍCH SOUDŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE
Příloha č. 5 - POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA
Příloha č. 6 - POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA
Příloha č. 7 - POBOČKY OKRESNÍCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA
Zavřít
MENU