3/2002 Sb.Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 495/2005 Sb. s účinností od 23. prosince 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

3

ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ
A POSTAVENÍ CÍRKVÍ
A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   postavení církví a náboženských společností,

b)   vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákona (dále jen "evidovaná právnická osoba"),

c)    působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve věcech církví a náboženských společností.

 

§ 2

 

Svoboda náboženského vyznání

 

        (1)  Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Svoboda náboženského vyznání
§ 3 - Základní pojmy
HLAVA II - CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
§ 4 - Postavení církví a náboženských společností
§ 5 - Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností
§ 6 - Registrované církve a náboženské společnosti
§ 7 - Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností
§ 8 - Svazy církví a náboženských společností
HLAVA III - REGISTRACE CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A PŘIZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV
§ 9 - Společná ustanovení o registraci
§ 10 - Návrh na registraci církve a náboženské společnosti
§ 11 - Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
§ 12 - Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností
§ 13 - Doplňování návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
§ 14 - Postup ministerstva
§ 15 - Registrace změn
HLAVA IV - CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY
§ 16 - Evidence církevních právnických osob
HLAVA V - REJSTŘÍKY REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A CÍRKEVNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17 - Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob
§ 18 - Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
§ 19 - Rejstřík svazů církví a náboženských společností
§ 20 - Rejstřík církevních právnických osob
HLAVA VI - ZRUŠENÍ A ZÁNIK REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY, ZRUŠENÍ OPRÁVNĚNÍ REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV
§ 21 - Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv
§ 22 - Zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
§ 23 - Postup podle zvláštních právních předpisů
§ 24 - Způsob zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
§ 25 - Zánik registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností
§ 26 - Zrušení evidence církevní právnické osoby a její zánik
HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Společná ustanovení
§ 28 - Přechodná ustanovení
§ 29 - Zmocňovací ustanovení
§ 30 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu vazby
§ 33  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
§ 34  
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 36  
Zavřít
MENU