3/2002 Sb.Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 562/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

3

ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ
A POSTAVENÍ CÍRKVÍ
A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   postavení církví a náboženských společností,

b)   vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob,

c)    působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve věcech církví a náboženských společností.

 

§ 2

 

Svoboda náboženského vyznání

 

        (1)  Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

 

        (2)  Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno.1) Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Svoboda náboženského vyznání
§ 3 - Základní pojmy
HLAVA II - CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
§ 4 - Postavení církví a náboženských společností
§ 5 - Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností
§ 6 - Registrované církve a náboženské společnosti
§ 7 - Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností
§ 8 - Svazy církví a náboženských společností
HLAVA III - REGISTRACE CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A PŘIZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV
§ 9 - Společná ustanovení o registraci
§ 10 - Návrh na registraci církve a náboženské společnosti
§ 11 - Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
§ 12 - Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností
§ 13 - Doplňování návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
§ 14 - Postup ministerstva
§ 15 - Registrace změn
HLAVA IV - CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY
§ 16 - Evidence církevních právnických osob
HLAVA V - REJSTŘÍKY REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A CÍRKEVNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17 - Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob
§ 18 - Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
§ 19 - Rejstřík svazů církví a náboženských společností
§ 20 - Rejstřík církevních právnických osob
HLAVA VI - ZRUŠENÍ A ZÁNIK REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY, ZRUŠENÍ OPRÁVNĚNÍ REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV
§ 21 - Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv
§ 22 - Zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
§ 23 - Postup podle zvláštních právních předpisů
§ 24 - Způsob zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
§ 25 - Zánik registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností
§ 26 - Zrušení evidence církevní právnické osoby a její zánik
HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Společná ustanovení
§ 28 - Přechodná ustanovení
§ 29 - Zmocňovací ustanovení
§ 30 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu vazby
§ 33  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
§ 34  
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 36  
Zavřít
MENU