491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Částka: 178 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2009 Sb. s účinností od 14. září 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

491

 

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2001
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb do zastupitelstev obcí1a) a rozsah soudního přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí.

 

        (2)  Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.2) Volby do zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí.

 

§ 2

 

        Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním2) podle zásad poměrného zastoupení.

 

§ 3

 

        (1)  Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li tento zákon jinak, prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Právo volit
§ 5 - Právo být volen
HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY
§ 6  
§ 7 - Státní volební komise
§ 8 - Ministerstvo vnitra
§ 9 - Český statistický úřad
§ 10 - Krajský úřad
§ 11 - Okresní úřad
§ 12 - Pověřený obecní úřad
§ 13 - Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
§ 14 - Obecní úřad
§ 15 - Starosta
§ 16 - Okrsková volební komise
§ 17  
§ 18  
§ 19  
HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY
§ 20 - Volební strana
§ 21 - Kandidátní listiny
§ 22  
§ 23 - Projednání a registrace kandidátních listin
§ 24 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 25 - Hlasovací lístky
HLAVA IV - HLASOVÁNÍ
§ 26 - Volební okrsky
§ 27 - Volební obvody
§ 28 - Seznamy voličů
§ 29 - Informování voličů
§ 30 - Volební kampaň
§ 31 - Volební místnost
§ 32 - Zahájení hlasování
§ 33 - Zásady hlasování
§ 34 - Způsob hlasování
§ 35 - Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Ukončení hlasování
HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
§ 40 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 41 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 42 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování
§ 43 - Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
§ 44  
§ 45 - Zjišťování výsledku voleb
§ 46 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
§ 47 - Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce
§ 48 - Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu
§ 49 - Informování volebních stran při volbách do zastupitelstev obcí
§ 50  
§ 51 - Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
§ 52 - Ukončení činnosti okrskové volební komise
§ 53 - Osvědčení o zvolení
§ 54 - Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování
HLAVA VI - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY
§ 55 - Vznik a zánik mandátu
§ 56 - Nastupování náhradníků
§ 57  
§ 58 - Nové volby
HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 59  
§ 60  
§ 61  
HLAVA VIII - NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ
§ 62 - Nároky členů okrskových volebních komisí
§ 63 - Nároky kandidátů
HLAVA IX - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 64  
§ 65  
HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 66  
§ 67 - Lhůty
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74 - Zmocňovací ustanovení
§ 75  
§ 76  
§ 77  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 78  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
§ 79  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
§ 80  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
§ 81  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 82  
Zavřít
MENU