490/2001 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002

Částka: 177 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 392/2002 Sb. s účinností od 26. srpna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

490

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001
o státním rozpočtu České republiky na rok 2002

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2002 (dále jen "státní rozpočet")  se  stanoví částkou 693 399 679 000 Kč, celkové  výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 739 622 657 000 Kč. Schodek státního rozpočtu, který činí 46 222 978 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami:

       a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 44 000 000 000 Kč,
       b) změnou stavů na účtech státních finančnch aktiv do výše 2 222 978 000 Kč.
Ukazatele podle věty první a druhé jsou obsaženy v příloze č. 1.

        (2)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

        (3)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

        (4)  Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.

        (5)  Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha č. 1 - ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 3 - CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - Ukazatele kapitol kanceláře prezidenta, vládních úřadů a ministerstev
Příloha č. 4 - Ukazatele kapitol - Okresních úřadů
Příloha č. 4 - Ukazatele kapitol - Ostatních úřadů
Příloha č. 5 - Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
Příloha č. 6 - Finanční vztahy k rozpočtům krajů
Příloha č. 7 - FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH
Příloha č. 8 - P o s t u p pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém okrese (dále jen "příspěvek")
Příloha č. 9 - Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití
Příloha č. 10 - Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2002 a způsobu kontroly jejich užití
Zavřít
MENU