477/2001 Sb.Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Částka: 172 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 18/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

477

ZÁKON
ze dne 4. prosince 2001
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O OBALECH

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel a předmět zákona

 

        (1)  Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1) (dále jen "látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství.2) Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen "osoba") a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

 

        (2)  Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů.3)

 

        (3)  Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření s odpady,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OBALECH
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět zákona
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ
§ 3 - Prevence
§ 4 - Podmínky uvádění obalů na trh
§ 5 - Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh
§ 6 - Označování obalů
§ 7 - Opakovaně použitelné obaly
§ 8 - Vratné obaly
§ 9 - Vratné zálohované obaly
§ 10 - Zpětný odběr
§ 11 - Obaly pro přepravu nebezpečných výrobků
§ 12 - Využití odpadu z obalů
§ 13  
§ 14 - Seznam osob
§ 15 - Evidence
HLAVA III - AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST
§ 16 - Autorizovaná obalová společnost
§ 17 - Autorizace k zajišťování sdruženého plnění
§ 18 - Povinnosti akcionářů autorizované společnosti
§ 19 - Střet zájmů
§ 20 - Některá omezení autorizované společnosti
§ 21 - Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění
§ 22 - Další činnost autorizované společnosti
§ 23 - Evidenční a informační povinnosti
§ 24 - Dohled nad činností autorizované společnosti
§ 25 - Změna rozhodnutí o autorizaci
§ 26 - Zrušení rozhodnutí o autorizaci
§ 27  
§ 28 - Zánik rozhodnutí o autorizaci
§ 29 - Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci
HLAVA IV - REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY
§ 30  
HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ
§ 31 - Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů
§ 32 - Ministerstvo životního prostředí
§ 33 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 34 - Ministerstvo zemědělství
§ 35 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 36 - Česká obchodní inspekce
§ 37 - Česká zemědělská a potravinářská inspekce
§ 38 - Státní ústav pro kontrolu léčiv
§ 39 - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
§ 40 - Česká inspekce životního prostředí
§ 41 - Celní orgány
§ 42 - Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených zaměstnanců správních úřadů
HLAVA VI - OCHRANNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY
§ 43 - Ochranná opatření a opatření k nápravě
§ 44 - Pokuty
§ 45  
§ 46  
HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ
§ 47  
§ 48  
§ 49 - Vztah ke správnímu řádu
§ 50 - Zmocňovací ustanovení
§ 51 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
§ 52  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
§ 53  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech
§ 54  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 55  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 56  
Příloha č. 1 - VZOR PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK UVEDENÍ OBALU NA TRH
Příloha č. 2 - SYSTÉMY ZAJIŠTĚNÍ OPAKOVANÉHO POUŽITÍ OBALŮ
Příloha č. 3 - POŽADOVANÝ ROZSAH RECYKLACE A VYUŽITÍ OBALOVÉHO ODPADU
Příloha č. 4 - EVIDENCE MNOŽSTVÍ OBALŮ A MNOŽSTVÍ ODPADŮ Z OBALŮ A ZPŮSOBU JEJICH VYUŽITÍ
Zavřít
MENU