453/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

453

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky
na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I


        Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), se mění takto:

        1.  V § 1 odst.  2 se v úvodní větě slovo "jsou" nahrazuje slovy "se rozumí".

        2.  V § 1 odst.  2 písmeno b) zní:

       "b) převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,".

        3.  V § 1 odst.  2 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 2), 2a) a 2b) zní:

       "e) převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2) evidovaných v katastru nemovitostí2a) jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu2b) účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení k části první
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení k části druhé
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů         České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení k části třetí
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU