452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2007 Sb. s účinností od 31. prosince 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

452

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001
o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU
A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1) Zákon upravuje podmínky, za nichž lze získat v České republice ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení pro zboží, jakož i právní účinky této ochrany.

 

        (2)  Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin1) (dále jen "přímo použitelný předpis Společenství")

 

a)   pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Společenství vykonává členský stát,

b)   postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení zemědělských výrobků nebo potravin vyrobených nebo zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice, do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí1a),

c)    postup při změnách specifikace,

d)   postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeném Komisí1a).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Výluky ze zápisu
HLAVA II - OZNAČENÍ PŮVODU
§ 5 - Žádost o zápis označení původu
§ 6 - Specifikace
§ 7 - Řízení o žádosti
HLAVA III - ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU
§ 8 - Účinky zápisu označení původu do rejstříku
§ 9 - Zápis změn specifikace
§ 10 - Kontrola specifikace
§ 11 - Zrušení zápisu označení původu
HLAVA IV - ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
§ 12 - Zeměpisné označení
HLAVA V - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 13 - Správní řízení
§ 14  
§ 15 - Rejstřík a Věstník
HLAVA VI - VZTAHY K ZAHRANIČÍ
§ 16  
§ 17  
HLAVA VII - OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ PODLE PRÁVA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, O OCHRANĚ ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ A POTRAVIN
§ 18 - Žádost o ochranu
§ 19 - Změna specifikace
§ 20 - Námitky
§ 21  
§ 22  
HLAVA VIII - PRÁVA ZE ZÁPISU OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ
§ 23  
§ 24 - Ohrožení nebo porušení práva
HLAVA IX - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ
§ 25 - Přechodná ustanovení
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
§ 27 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU