452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 221/2006 Sb. s účinností od 26. května 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

452

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001
o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU
A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Zákon upravuje podmínky, za nichž lze získat ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení pro zboží, jakož i právní účinky této ochrany.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí:

 

a)   označením původu název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení;

b)   zeměpisným označením název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území;

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Výluky ze zápisu
HLAVA II - OZNAČENÍ PŮVODU
§ 5 - Žádost o zápis označení původu
§ 6 - Specifikace
§ 7 - Řízení o žádosti
HLAVA III - ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU
§ 8 - Účinky zápisu označení původu do rejstříku
§ 9 - Zápis změn specifikace
§ 10 - Kontrola specifikace
§ 11 - Zrušení zápisu označení původu
HLAVA IV - ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
§ 12 - Zeměpisné označení
HLAVA V - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 13 - Správní řízení
§ 14  
§ 15 - Rejstřík a Věstník
HLAVA VI - VZTAHY K ZAHRANIČÍ
§ 16  
§ 17  
HLAVA VII - OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ PODLE PRÁVA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, O OCHRANĚ ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ A POTRAVIN
§ 18 - Žádost o ochranu
§ 19 - Změna specifikace
§ 20 - Námitky
§ 21  
§ 22  
HLAVA VIII - PRÁVA ZE ZÁPISU OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ
§ 23  
§ 24 - Ohrožení nebo porušení práva
HLAVA IX - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ
§ 25 - Přechodná ustanovení
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
§ 27 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU