450/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 110/2019 Sb. s účinností od 24. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

450

ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

 

Čl. I

 

        Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 38 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce  3, 4 a 5, které znějí:

 

        "(3)  Obec nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.

 

        (4)  Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU