439/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice

Částka: 165 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. prosince 2001 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 4. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 404/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 74/2003 Sb. s účinností od 21. března 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

439

 

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. prosince 2001,
kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace
a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice

 

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen"zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. c) a i) zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice podle licencovaných činností uvedených v § 4 odst. 1 a 2 zákona.

 

§ 2

 

Základní ustanovení

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 

a)   lokálním distributorem - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě,

b)   provozními aktivy - aktiva používaná k příslušné licencované činnosti představující část stálých aktiv; část stálých aktiv je vymezena § 4 odst. 3,

c)    regulačním obdobím - období začínající 1. lednem 2002 a končící 31. prosincem 2004,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Pravidla vedení oddělené evidence
§ 4 - Výkazy provozních aktiv
§ 5 - Výkazy provozních aktiv pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 500 MWe
§ 6 - Výkazy provozních aktiv pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem vyšším než 500 MWe
§ 7 - Výkazy provozních aktiv pro držitele licence skupin  12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24
§ 8 - Výkazy provozních aktiv pro souběžné držitele licence skupiny 14 v souběhu s 12 a skupiny 24 v souběhu s 22
§ 9 - Výkazy nákladů a výnosů
§ 10 - Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin  11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 500 MWe
§ 11 - Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin  11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem vyšším než 500 MWe
§ 12 - Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24
§ 13 - Výkazy nákladů a výnosů pro souběžné držitele licence skupiny 14 v souběhu s 12 a skupiny 24 v souběhu s 22
§ 14 - Výkazy kontroly hospodářského výsledku
§ 15 - Termíny pro vykazování
§ 16 - Závěrečná ustanovení
§ 17  
Příloha č. 1 - Seznam výkazů
Příloha č. 2 - Elektroenergetika
Příloha č. 3 - Plynárenství
Příloha č. 4 - Teplárenství
Příloha č. 5 - Postup přepočtu stálých aktiv a postup pro výpočet přepočtených odpisů
Příloha č. 6 - Postup při zařazení finančního leasingu do provozních aktiv
Příloha č. 7 - A) Držitel licence skupiny 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25 B) Držitel licence skupiny 11, 31, 32
Příloha č. 8 - Postup pro tvorbu opravných položek k pohledávkám
Zavřít
MENU