432/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Částka: 162 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 3. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 336/2011 Sb. s účinností od 6. prosince 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

432


VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 3. prosince 2001

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

 

        Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst.  2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o

1.   povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst.  1 písm. a), b), d), e) nebo  f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,

2.   povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst.  1 písm.  b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

3.   povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst.  1 písm.  c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle bodu 4,

4.   povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst.  1 písm.  c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Doklady pro vydání povolení k nakládání s vodami [K § 8 odst.  1 písm.  a) až c) vodního zákona]
§ 3 - Náležitosti povolení k nakládání s vodami
§ 4 - Doklady pro vydání povolení k některým vybraným činnostem [K § 14 odst.  1 písm.  a) až c) vodního zákona]
§ 5 - Náležitosti povolení k některým vybraným činnostem
§ 6 - Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům (K § 15 vodního zákona)
§ 7 - Náležitosti stavebního povolení k vodním dílům
§ 8 - Doklady pro udělení souhlasu (K § 17 vodního zákona)
§ 9 - Náležitosti souhlasu
§ 10 - Doklady pro vyjádření (K § 18 zákona)
§ 11 - Náležitosti vyjádření
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o povolení k nakládání s vodami
Příloha č. 2 - Vzor žádosti o povolení k některým vybraným činnostem
Příloha č. 3 - Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílům
Příloha č. 4 - Vzor žádosti o udělení souhlasu
Příloha č. 5 - Vzor žádosti o vyjádření
Zavřít
MENU