377/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2001 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 17. října 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 280/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 366/2002 Sb. s účinností od 15. srpna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

377

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu
ze dne 17. října 2001
o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence,
způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst.   8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 2, § 14 odst. 11 a § 17 odst. 7 písm. b), g) a h) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) způsob výběru určeného držitele licence pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence (dále jen "určený držitel licence"),
       b) způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinnosti dodávek nad rámec licence a doklady pro doložení výpočtu prokazatelné ztráty a
       c) pravidla pro stanovení výše a placení finančních příspěvků do Energetického regulačního fondu (dále jen "Fond") a pravidla pro čerpání finančních prostředků z Fondu.

§ 2
Způsob výběru určeného držitele licence

        Kritériem výběru určeného držitele licence je zejména jeho schopnost pokračovat v nepřetržitých dodávkách místo předchozího držitele licence a dodávat předmět plnění za takových ekonomických podmínek, které budou stejné, popřípadě lepší než stávající. Předpokládaný určený držitel licence musí mít takové technické prostředky a rezervy v nich, aby byl schopen uloženou povinnost plnit v požadované kvalitě po dobu nezbytně nutnou. Předpokládaný určený držitel licence musí být vybaven personálně a administrativně tak, aby byl schopen doložit a prokázat případnou ztrátu z činnosti vyplývající mu z uložené povinnosti.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob výběru určeného držitele licence
§ 3 - Způsob výpočtu prokazatelné ztráty
§ 4 - Výše finančních příspěvků do Fondu
§ 5 - Placení finančního příspěvku do Fondu jednotlivými držiteli licence
§ 6 - Čerpání finančních prostředků z Fondu
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 2 - VZOR Výpočet prokazatelné ztráty
Příloha č. 3 - VZOR Výpočet finančního příspěvku do Energetického regulačního fondu za rok 2001
Příloha č. 4 - VZOR Výpočet finančního příspěvku do Energetického regulačního fondu za rok ...
Příloha č. 5 - VZOR Postup pro stanovení výše finančního příspěvku držitele licence do Energetického regulačního fondu
Zavřít
MENU