373/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. října 2001 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 16. října 2001 Nabývá účinnosti: 26. října 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 614/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

373

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu
ze dne 16. října 2001,
kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen
za činnosti operátora trhu

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:

§ 1

Základní ustanovení

        Tato vyhláška stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou. Dále upravuje zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě požadavků účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,
       b) decentrální výrobou - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,
       c) diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále jen "diagram") - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Trh s elektřinou
§ 4 - Typy smluv zajišťující regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám
§ 5 - Přenos a distribuce
§ 6 - Systémové služby
§ 7 - Jalová energie
§ 8 - Časové uspořádání obchodů s elektřinou
§ 9 - Smlouvy dvoustranných obchodů
§ 10 - Odpovědnost za odchylku
§ 11 - Podmínky pro vyhodnocování dodávek elektřiny a sestavování bilancí
§ 12 - Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy
§ 13 - Podpůrné služby zajišťované provozovatelem distribuční soustavy
§ 14 - Vyhodnocování a vyúčtování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy
§ 15 - Zásady pro nasazování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy
§ 16 - Podmínky pro předávání a přiřazování údajů obchodů s elektřinou
§ 17 - Vyhodnocování odchylek
§ 18 - Zúčtování odchylek
§ 19 - Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky
§ 20 - Ceny za činnosti operátora trhu
§ 21 - Změna dodavatele oprávněného zákazníka obchodujícího v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku
§ 22 - Vyúčtování dodávky
§ 23 - Přechodná ustanovení
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU