369/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. října 2001 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. října 2001 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 398/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 18. listopadu 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 492/2006 Sb. s účinností od 13. listopadu 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

369

VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 10. října 2001
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace

 

 

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst.  1 písm.  k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

Rozsah platnosti

 

        (1)  Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění a kolaudaci staveb

 

a)   bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty (dále jen "bytové domy"),

b)   domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení,1) staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen "stavby pro sociální péči"),

c)    občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

d)   v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

e)   určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,

f)    škol, předškolních zařízení a školských zařízení.2)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ DO STAVEB, PŘÍSTUPNOSTI KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PLOCH
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - ŘEŠENÍ STAVEB BYTOVÝCH DOMŮ, STAVEB PRO SOCIÁLNÍ PÉČI, STAVEB, V NICHŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ VÍCE JAK 20 OSOB, STAVEB URČENÝCH PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A STAVEB ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 6 - Vnitřní komunikace a vybavení
§ 7 - Byty zvláštního určení a obytné části staveb pro sociální péči
§ 8 - Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči
§ 9 - Provozní prostory staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, staveb určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením a staveb škol, předškolních a školských zařízení
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
§ 11 - Vnitřní komunikace a vybavení
§ 12 - Ostatní prostory
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Příloha č. 1 - 1. Komunikace 2. Vnitřní prostory 3. Veřejné plochy
Příloha č. 2 - 1. Mezinárodní symbol přístupnosti 2. Mezinárodní symbol hluchoty 3. Symbol zařízení nebo prostoru pro zrakově postižené osoby
Příloha č. 3 - Požadavky na byty zvláštního určení pro těžce pohybově postižené osoby a na obytné části staveb pro sociální péči pro těžce pohybově postižené osoby
Příloha č. 4 - Požadavky na byty zvláštního určení pro zrakově postižené osoby a obytné části staveb pro sociální péči pro zrakově postižené osoby
Zavřít
MENU